Artikkelserie

SABIMA: Vern av prioriterte arter

En art som er særlig truet med utryddelse i norsk natur kan etter naturmangfoldlovens § 23 få spesiell beskyttelse, og blir da en prioritert art. Hver prioritert art har sin egen forskrift og egen handlingsplan, tilpasset den enkelte artens behov. Å gi arter som er spesielt truet, status som «prioritert art» i norsk lovgivning er et virkemiddel som må iverksettes for de artene det haster mest med å redde.