Arbeid

Reduksjon av arbeidstid – et bærekraftig tariffgrep?

Å sette arbeidstid i sammenheng med et grønt skifte og nødvendigheten av å endre forbruksmønsteret vårt er en interessant tanke, men det er ikke en åpenbart god løsning for skoler og barnehager som vil mangle kvalifiserte lærere framover.

Vi vet at lønn, kjøpekraft og forbruksvekst henger sammen. Forbruket av ressurser i dag er sannsynligvis høyere enn det jorda kan tåle på lang sikt. Norge ligger høyt oppe på forbrukstoppen og forbruket i landet blir stadig høyere. Vi har i flere år fått formaninger fra politikere om lønnsmoderasjon, og som en ansvarlig fagforening har vi lyttet til det i flere oppgjør. Vi har kommet til løsninger med arbeidsgiver både når det gjelder lønn og arbeidstid uten å bruke streikevåpenet i de siste tre hovedoppgjørene.

Reallønnsveksten siden 2014 har vært lav
SSB mener nå at Norge går inn i en periode med god økonomisk vekst. Det vil være nesten umulig for en fagforening å ikke jobbe for at arbeidstakerne, altså medlemmene våre, skal ha sin del av verdiskapninga. Hovedtyngden av våre medlemmer er høyt utdannede i offentlig sektor, og vi kan ikke jobbe for moderasjon mens sammenlignbare yrker i privat sektor stikker ifra. Vår politikk er at rammer for tariffoppgjørene i offentlig sektor skal være på minst samme nivå som den samlede lønnsveksten i industrien.

Unios handlingsplan for klima og miljø
Utdanningsforbundet er del av Unio. I Unios handlingsplan for klima og miljø heter det at: «Privat forbruk utgjør en av de største klimagassutslippkildene. Tariffavtaler som virkemiddel for å redusere klimagassutslipp må utredes». Hva ligger egentlig i det? Det kan innføres insentiver som belønner klimavennlige handlinger i tariffavtalen. Dette er ikke i stor nok grad utforsket av partene i arbeidslivet.

Reduksjon av arbeidstid
Kortere arbeidstid har vært en kampsak for fagforeninger siden de ble dannet på 1800-tallet. Det har vi også lyktes med gjennom årene. Arbeidstidsreduksjoner har ikke blitt gjennomført uten at næringsliv og politikere har ment at norsk økonomi ville bli rasert, men så langt har vi bevart en sunn økonomi. Argumentene for redusert arbeidstid har tidligere vært tiltak mot arbeidsledighet, helsetiltak og velferdsgoder. Å sette arbeidstid i sammenheng med et grønt skifte og nødvendigheten av å endre befolkningens forbruksmønster er en interessant tanke. I Utdanningsforbundets politikk har vi først og fremst fokus på å jobbe for et livsfasetilpasset arbeidsmiljø som bidrar til balanse mellom yrkesliv, familieliv og fritid. Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for kvaliteten på utdanningstilbudet og de ansattes helse og trivsel.

Utfordringer med arbeidstidsreduksjon
Inntektsfordeling og samfunnsøkonomi er områder som blir berørt av arbeidstidsreduksjon. Vil vi få større skeivhet i inntekten til menn og kvinner eller mellom høyt- og lavlønnsgrupper? Har samfunnet råd til arbeidstidsreduksjon? Vi får stadig flere pensjonister og færre yrkesaktive. Levealderen i Norge stiger. Vi har også rekrutteringsutfordringer i våre yrker. Vi vil mangle mange kvalifiserte lærere både i barnehage og skole framover. Vi har fått en minstenorm for lærertetthet i skolen som vi har jobbet for lenge, og målet er minst 50% barnehagelærere i barnehagen. Er målet om at alle elever skal ha en kvalifisert lærer i alle timer forenelig med kortere arbeidstid? Kan sekstimersdagen kombineres med rekrutteringsutfordringene? Svarene på disse spørsmålene er ikke entydige.

Meningene om redusert arbeidstid spriker nok i medlemsmassen. Innføring av sekstimersdag har ikke vært et massivt krav fra medlemmene, men mange ville sikkert oppleve mindre stress og jobbslitasje ved redusert arbeidstid. Vi har i våre grupper allerede et høyt sykefravær, særlig i barnehagen. Antakelig ville arbeidstidsreduksjon bøte på dette.

Mål for Utdanningsforbundet
I vår handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og bærekraftig utvikling står det blant annet at vi skal utrede muligheten for å gjøre klimaspørsmål til en del av trepartssamarbeidet. Vi vil også arbeide for at medbestemmelse gjennom hovedavtalen i større grad skal inkludere samarbeid om klima- og miljøvennlige tiltak. Vi må ta ansvar i fellesskap for å nå FNs bærekraftmål. Jeg vil ikke konkludere med at sekstimersdagen er veien å gå for å nå disse målene. Men jeg mener at vi absolutt må kunne diskutere arbeidstidsreduksjon.