Arbeidstid

10 argumenter for en kortere arbeidsuke

New Economics Foundation har lenge gått inn for kortere og mer fleksibel arbeidstid. Her oppsummerer de hvorfor.

New Economic Foundations er en engelsk tenketank. Her er deres 10 grunner for kortere arbeidsuke:

1. Mindre karbonfotavtrykk: Land med kortere gjennomsnittlig arbeidstid tenderer til å ha et mindre økologisk fotavtrykk. Som nasjon forbruker Storbritannia nå langt utover sin andel av naturressursene. Å skru ned tempoet ville ta oss bort fra et miljøskadelig forbruk styrt av bekvemmelighet, og gi oss tid til å leve mer bærekraftig.

2. En sterkere økonomi: Håndtert på rett måte, ville en utvikling mot en kortere arbeidsuke øke sosial og økonomisk likhet og redusere vår avhengighet av gjeldsdrevet vekst - sentrale ingredienser i en robust økonomi. Det ville også være konkurransedyktig: Nederland og Tyskland har kortere arbeidsuker enn Storbritannia og USA, likevel er deres økonomier like sterke eller sterkere.

3. Mer effektive ansatte: De som jobber mindre, pleier å være mer produktive per time enn de som regelmessig presser seg utover 40 timer i uka. De er mindre utsatt for sykdom og fravær og utgjør en mer stabil og engasjert arbeidsstyrke.

4. Lavere arbeidsledighet: Gjennomsnittlig arbeidstid har nok gått opp, men den er ikke likt fordelt - mens noen jobber døgnet rundt, er det andre som sliter med å finne arbeid i det hele tatt. En kortere arbeidsuke ville bidra til å omfordele lønnet og ulønnet tid jevnere i hele befolkningen.

5. Større velvære: Å gi alle mer tid til egen disposisjon ville i stor grad redusere stressnivået og forbedre folks velvære og mentale og fysiske helse. Å arbeide mindre ville hjelpe oss alle til å bevege oss bort fra det rådende mønsteret der vi lever for å arbeide, arbeider for å tjene penger og tjener penger for å konsumere. Det ville hjelpe oss alle til å tenke over og sette pris på de tingene vi virkelig verdsetter i livet.

6. Mer likestilling: Kvinner bruker fortsatt mer tid på ulønnet arbeid enn menn. Å bevege oss mot en kortere arbeidsuke som "norm" ville bidra til å endre holdningene til kjønnsrollene, fremme en mer balansert fordeling av lønnet og ulønnet arbeid mellom kjønnene, og bidra til å verdsette jobber som tradisjonelt anses som kvinnearbeid.

7. Bedre og rimeligere barnepass: Den høye etterspørselen etter barnepass er delvis en konsekvens av stadig lengre arbeidsdager. En kortere arbeidsuke ville hjelpe både mødre og fedre til å balansere tiden sin bedre og redusere kostnadene for heltidsbarnehager. I tillegg til å redusere kostnadene for barnepass, ville kortere arbeidsdager gi foreldrene mer tid sammen med barna sine. Denne muligheten for flere felles aktiviteter, erfaringer og gjensidig læring ville være positiv for både mødre og fedre og for barna deres.

8. Mer tid til familier, venner og naboer. Å bruke mindre tid på betalt arbeid ville gjøre oss i stand til å tilbringe mer tid med hverandre og ta mer vare på hverandre – våre foreldre, barn, venner og naboer. Det ville gjøre oss i stand til å verdsette og styrke alle relasjonene som gjør våre liv verdifulle og bidra til å bygge et sterkere samfunn.

9. Å få mer ut av pensjonsalderen: En kortere og mer fleksibel arbeidsuke kunne gjøre overgangen fra arbeid til pensjon mye mykere og spre den over lengre tid. Folk kunne redusere sin arbeidstid gradvis over et tiår eller mer. Å plutselig bytte ut lange arbeidsdager med intet betalt arbeid kan være traumatisk, noe som ofte forårsaker sykdom og tidlig død.

10. Et sterkere demokrati: Vi ville alle ha mer tid til å delta i lokale aktiviteter, til å få med oss hva som foregår i våre omgivelser, til å engasjere oss i lokal og nasjonal politikk, til å stille spørsmål og til å jobbe for forandring.