Meninger

Vindkraft i myra

"Etter departementets vurdering vil det (…) ikke skje noen utslipp av klimagasser fra myren som følge av etablering av Andmyran vindkraftverk." Ikke engang utbygger er enig i det. Hvordan kan slike vurderinger legges til grunn for vindkraftverk på myr i 2019?

Andmyran vindkraftverk planlegges i en av Norges største sammenhengende kystmyrer.

Foto: Arnfinn Nilsen

Andmyran vindkraftverk er planlagt i en av Norges største sammenhengende kystmyrer. En 14 år gammel konsekvensutredning ligger til grunn for Olje- og energidepartementets vedtak i 2010.

Skotske forskere: La urørt torvmyr være i fred for vindkraft

I 2013 anbefalte skotske forskere å unngå vindkraft på urørt myr. Utslippene av karbon fra myra ville kunne bli større enn utslippskuttene fra vindkraften, mente de. Storbritannia og Irland krever at utbyggere regner på dette. I Norge finnes derimot ingen retningslinjer for hvordan konsekvensutredninger for vindkraft skal utrede myra som karbonlager.

Det er én av grunnene til at det planlagte Andmyran vindkraftverk er blitt så kontroversielt. Vindkraft er ikke nytt på den flate Andøya, ytterst i Vesterålen. Allerede i 1916 kom den første turbinen, som leverte strøm til ca. 20 husstander. Siden 1992 har en vindturbin på Kvalnes levert kraft. Det var derfor ikke overraskende at noen driftige nordlendinger med harstadværingen Geir Skoglund i spissen på tidlig 2000-tall jobbet fram prosjektet Andmyran Vindpark – 40-80 vindturbiner på en ca. 11 km2 stor del av Norges største sammenhengende torvmyr, nordøst på Andøya.

I 2019 vedtok Stortinget et forbud mot nydyrking av myr, bl.a. på grunn av de store klimagassutslippene det fører til. I 2005 var derimot nydyrking av myr en måte å legge til rette for jordbruk på. Konsekvensutredningen for Andmyran beroliget derfor bøndene med at "anlegget fjerner ikke potensialet for nybrott på myr. Bedret infrastruktur gjennom veinettet i parken kan lette adkomsten til myrteigene, og kan tvert imot øke muligheten for å ta i bruk dette potensialet (…)".

OED: "Ingen utslipp av klimagasser fra myren"

Senere samme år ga NVE konsesjon til Andmyran, på tross av at Direktoratet for Naturforvaltning (nå en del av Miljødirektoratet) frarådet det. Klagene lot ikke vente på seg, fra grunneiere, fuglevenner og naturvernere. Likevel bekreftet Olje- og energidepartementet vedtaket i 2010, uten endringer. Med hensyn til klimagasser skrev departementet:

"Det er dokumentert at planlagt byggemåte ikke vil endre på vannhusholdningen i myren. Når vannhusholdningen ikke endres vil ikke vann forsvinne, og da vil heller ikke luft slippes til. Etter departementets vurdering vil det dermed ikke skje noen utslipp av klimagasser fra myren som følge av etablering av Andmyran vindkraftverk."

(Saken fortsetter under bildet.)

En ødelagt myr kan skape klimagassutslipp fra karbon møysommelig lagret gjennom flere tusen år.

Foto: Anne Breistein

- Tar ikke snarveier for å spare penger

Anders Lyngstad ved NTNU er en av Norges fremste eksperter på våtmarker og undrer seg over departementets skråsikkerhet.
- Jeg tror det er sannsynlig at det oppstår vansker når teori skal omsettes til praksis. Naturen er mangfoldig og mangslungen, og det som kan fungere utmerket på ei myr kan være helt utilstrekkelig på neste myr. Et vesentlig moment vil være kompetanse hos, og opplæring av, entreprenører. Det må også stilles svært strenge krav til detaljprosjektering for å unngå å påvirke vannhusholdningen. Slik jeg ser det er det derfor vanskelig å kunne si på forhånd at ei utbygging ikke vil endre vannhusholdningen, sier han.

Stephan Klepsland er norsk representant for eierne som overtok i 2018, Prime Capital, et tysk investeringsselskap som først og fremst forvalter pensjonsfond.
- Denne typen investorer har en konservativ tilnærming, det har å gjøre med omdømme. De tar ikke snarveier for å spare penger, sier han, og forteller at de planlegger et vindkraftverk som er en god del mindre enn det de har konsesjon til – 130 i stedet for 160 megawatt.
- Det handler blant annet om å ta hensyn til fuglelivet.

I april og mai ble det gjort prøveboringer på over 30 steder for å kartlegge avstand ned til fast fjell, og deretter hvordan fjellet ser ut lenger ned. Planen er nå ca. 26 vindturbiner.
- Vi fant noen plasser som ikke egnet seg, da flyttet vi turbiner i planene. Nå har vi et godt bilde som hjelper oss byggeteknisk og gjør oss trygge på at det ikke vil skje noe med grunnvannsstanden, sier han.

Derimot deler ikke Klepsland departementets vurdering om at det ikke vil skje noen utslipp av klimagasser fra myra.
- Statens vegvesen har veiledere for å beregne utslipp fra inngrep i myr. Når jeg har grovregnet på det, kommer jeg til 15-30 000 tonn CO2 for vårt prosjekt. Det er et engangsutslipp og må sammenliknes med hva strømmen vår kan kutte av utslipp: Om all vår kraft går til elbiler, og hver kilometer kjørt med elbil erstatter en kilometer kjørt med bensin- eller dieselbil, kan den kutte 25 000 tonn CO2 hvert år, sier Klepsland.

Skottland har mye myr og etterhvert mye vindkraft. Myndighetene krever at nye vindkraftprosjekter i myr bruker en egen nettbasert kalkulator for å vurdere klimaregnskapet. I 2013 publiserte forskere ved universitetet i Aberdeen i tidsskriftet Energy Policy en beregning av klimaeffekten av vindkraft på myr. De fant at vindkraft hadde en positiv klimaeffekt i torvmyr som allerede var dyrket eller på annen måte forringet av menneskelig aktivitet, men frarådet ny vindkraft i urørt myr ut ifra et klimaperspektiv.

Omkamp for Andmyran?

Da OED fattet sitt vedtak, var premisset at vindkraftverket skulle være i drift i 2015. Som med så mange andre prosjekter har årene gått, konsesjonen har skiftet eier flere ganger, og i september 2019 vedtok NVE en ytterligere utsettelse av fristen til 31. desember 2021. Både grunneiere og miljøorganisasjoner har allerede klaget på vedtaket.

De har fått vann på mølla av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, som kom 1. april. Andøya var nemlig opprinnelig foreslått som et mulig egnet område for vindkraft. Miljødirektoratet gjentok sitt poeng fra vurderingen av Andmyran i 2005 og påpekte at "Andøya har store våtmarksområder med særlig verneverdige myrområder og meget rikt og interessant fugleliv" og foreslo derfor å ekskludere øya fra videre vurdering. Nå sluttet også NVE seg til anbefalingen.

Klagefristen på NVEs utsettelse av igangsetting til 31. desember 2021 er i dag, 3. oktober. Det er gått nesten 15 år siden Andmyran vindpark ble utredet, og 10 år siden den skulle stått klar. Klarer motstanderne å forhindre byggestart et par år til, kan de vinne kampen.