Debatt

Unge knuser klimamyter

Bellona mener at klimadebatten er tjent med at den holdes på et saklig nivå og at store beslutninger av samfunnsmessig betydning er basert på fakta og vitenskapelig konsensus.

Dessverre spres det mye feilinformasjon om klimasaken, spesielt i digitale medier. Mediebildet er preget av polarisering, ekkokammer og mange flere informasjonskanaler enn før. Dette gjør det vanskelig å skille sannhet fra myter, og undergraver tilliten til vitenskap og samfunnsinstitusjoner.

Det vi har sett på sammen med Analyse & Tall er delingsaktiviteten til offentlige profiler i det offentlige rom. Vi er ikke interessert i enkeltindividers aktivitet og det er ikke den enkelte klimaskeptiker som kartlegges. Metodikken er å finne kjente feilpåstander, forstå hvordan slike oppstår, spres, utvikler seg og får gjenklang i digitale medier, slik at de kan imøtegås raskere og mer effektiv.

Forprosjektet har kun handlet om å klarlegge deling i digitale medier av det vi karakteriserer som feilaktig informasjon om klimakrisen.

Eksempler på slik feilaktig informasjon er:

· Den globale oppvarmingen er ikke hovedsakelig menneskeskapt

· CO2 forårsaker ikke global oppvarming

· Solen både lager og styrer klimaet, ikke endringer i atmosfærens ørlille andel av CO2.

Neste skritt i «Unge knuser klimamyter»-prosjektet går ut på å utvikle kunstig intelligens som skal identifisere hvordan klimamyter oppstår og sprer seg i digitale medier. Formålet er å utvikle informasjonsmateriell og undervisningsmateriell for å gi unge mennesker bedre verktøy til å forstå dagens mediebilde, og som skal styrke deres evne til å være kildekritiske i klimasaken.