Slik har vi laget kartet - og slik bruker du det

Få det viktigste fra Pan en gang i uka. Klikk her.

Du finner Pans kart over mulig framtidig vindkraft og urørt natur her.

Slik har vi laget kartet, i samarbeid med Topps.no:

Vi har begynt med NVEs egne kartdata for "harde" og "myke" eksklusjoner for vindkraft og tatt disse ut av den videre analysen av hvor vindkraft kan komme.

Miljødirektoratet har fortsatt kartdata for "inngrepsfrie naturområder" (INON) men disse er fra 2012. Vi har derfor laget vårt eget kart over områder som i dag ligger mer enn 1, 3 og 5 km fra nærmeste vei. I praksis omfatter de aller fleste tekniske inngrep, men hytter uten atkomst omfattes ikke og heller ikke kraftlinjer eller steinbrudd. Vi har brukt Kartverkets datasett for samferdsel, men utelatt stier samt ferge- og passasjerbåtruter og tunneler.

Den opprinnelige INON-definisjonen som kun omfatter landareal fanger dårlig opp urørt natur langs kysten. For mange mennesker, dyr og planter er skjærgården en viktig del av den urørte naturen. Derfor har vi kartlagt alt farvann innenfor grunnlinja, som kort sagt er den streken man kan trekke mellom de ytterste skjærene nedover langs kysten. Her har vi lagt inn data fra Fiskeridirektoratet om "akvakultur lokaliteter" og betraktet oppdrettsanlegg som et inngrep på samme måte som vei.

Disse definisjonene av urørt natur har vi så kombinert med NVEs "harde" og "myke" eksklusjoner. Blant annet i fjellområdene overlapper de to i stor grad. Det er kun urørt natur som ikke er del av NVEs eksklusjoner som vi her fokuserer på og har fargelagt i kartet.

Deretter har vi lagt inn i kartet de 43 analyseområdene som NVE nå vurderer i detalj, i tillegg til å hente inn fra NVE Atlas planområdene for vindkraftprosjekter som er under behandling i NVE, er gitt konsesjon eller har klaget på avslag. Vi tør ikke garantere for at dette kartlaget er komplett eller helt korrekt, ettersom vi har funnet eksempler på inkonsistent kategorisering av vindkraftprosjekter i datasettet, og vi har funnet et eksisterende vindkraftverk (Valsneset i Bjugn) som ikke finnes i datasettet vi har tatt utgangspunkt i, men som burde være der.

Slik kan du bruke kartet:

Det er en rekke valg for hva slags kart du vil ha i "bunn" (Norgeskart, satellittkart osv.). Øverst i høyre hjørne kan du klikke for å inkludere omriss av NVEs analyseområder og planområder for vindkraft som enten er under behandling, har fått konsesjon eller er under bygging. Der finner du også en tegnforklaring.

Ved å klikke på det enkelte planområde for vindkraft får du opp en lenke til NVEs sammendrag om prosjektet.

Du kan også klikke på de enkelte fargelagte områdene, så kommer tegnforklaring opp.