Meninger

Oppdrett blir ikke grønnere av at den flytter på seg

I Vestfjorden i Nordland planlegger Nordlaks AS verdens første havfarm: Et gigantisk, flytende oppdrettsanlegg, som skal kunne romme 2 millioner laks. Vi i Hamarøy Natur og Ungdom håper lokalvalget blir et miljøvalg – hvor folket sier nei til miljøskadelig oppdrettsnæring.

Illustrasjonstegning av Havfarm 1, som er en stasjonær havfarm. Dynamisk havfarm 2, som debattinnlegget omhandler, vil antageligvis ligne.

Foto: Nordlaks/NSK Ship Design.

En havfarm er en stor oppdrettsmærde som ligger ute i havgapet, uten permanent forankring. I dette tilfellet er det snakk om en 400 x 50 meters konstruksjon, som skal ligge i Vestfjorden, i nærheten av Lofoten.

Håpet har vært at havfarmen skal redusere spredning av lakselus og bruken av kjemikalier til avlusning, gjennom løsninger som brakklegging, en metode hvor anlegget blir helt tømt for fisk, og desinfisert. Fordi havfarmen skal flytte på seg, vil dette være enklere å gjennomføre enn ved et vanlig oppdrettsanlegg. Men ennå er det mye som mangler for at havfarmen skal være miljømessig forsvarlig.

For det første vil oppdrett alltid innebære avfall, enten det er fra kjemikalier som lusemiddel, eller fra avføringen til fisken. Fordelen med havfarmen er at forurensningen fra avfallet blir mindre konsentrert, men ulempen er at det blir spredd utover et større område. Avføring, kjemikalier og rester av matpellets vil antageligvis forurense hele fjorden, og ha dystre konsekvenser for økosystemet.

Havfarmen settes ut i et område med 500 fiskebåter. Vi vet at torsken viker unna oppdrettslaks og forsvinner fra fjorder hvor oppdrett foregår, blant annet grunnet avfallet. Havfarmen er en trussel mot fiskerinæringen, som vi kan leve av for alltid om vi forvalter den rett. Flakstad Fiskarlag er sterkt imot prosjektet, og frykter at områdene med forekomster av blant annet rødåte, hummer og reker vil legges øde.

Anlegget skal settes ut i Vestfjorden, hvor været ofte er ekstremt. Vi frykter at havfarmen ikke tåler det tøffe været, og at det dermed kan oppstå en storulykke. En ulykke hvor laksen rømmer vil få store konsekvenser, siden mengden laks er så enorm. Laksen vil da kunne spre seg i hele Vestfjorden, og til flere viktige vassdrag! Blant annet Brennvikvassdraget, som er en viktig elv for villaks, sjøørret og sjørøye, og ligger rett sør for havfarmen. Rømt oppdrettslaks som gyter sammen med villaks kan påvirke genene til villaksen, og dermed gjøre den mindre robust. I tillegg kan den rømte laksen spre sykdom.

Havbunnen i Vestfjorden kryr av kaldtvannskorallrev, og disse vil bli sterkt påvirket av havfarmen, spesielt to store utenfor Bognes og Lødingen. Sjømyrpollen og Tiltvika er to naturreservat som ligger på Tranøy og like i nærheten. Er ikke disse naturområdene vernet av en grunn? Nettopp for at de skal beskyttes, ikke utsettes for denne typen forurensning. Landskapsvernområdet Svellingsflaket, som ligger rett nord for Tranøy i Vestfjorden, vil også bli rammet.

Sist men ikke minst vil havfarmen bruke mye drivstoff. Dette går både til å forflytte havfarmen og til å holde den på plass, siden det ikke skal brukes permanent forankring. Nordlaks har riktignok planer om lettere forankringsløsninger for å avlaste fremdriftssystemene og redusere drivstofforbruk. Men mye drivstoff vil fortsatt bli brukt, noe som medfører klimagassutslipp.

Havfarmen har allerede fått 11 utviklingskonsesjoner, med 780 tonn tillatt biomasse per konsesjon. Målet til Nordlaks er å få tillatelse til 10 000 tonn biomasse, eller omtrent 2 millioner laks. Men det er Hamarøy kommune som har det siste ordet i saken, og det er ennå mulig å hindre prosjektet.

Natur og Ungdom Hamarøy krever at Hamarøy kommune ikke gir Nordlaks tillatelse til å sette ut en havfarm i Vestfjorden, som vil kunne gi enorme lokale forurensingsproblemer. Vi håper at resten av lokalbefolkning støtter oss i kampen, slik at havfarmen ikke vedtas etter nytt kommunevalg. La oss si nei til miljøskadelig oppdrett i Hamarøy!