Naturvernforbundet krever strakstiltak mot plastforurensning

Vi ser hva marin forsøpling og plastforsøpling gjør med naturen vår og krever at myndighetene kommer med strakstiltak for å veilede produsenter, forhandlere og forbrukere i riktig retning.

Unødvendig.

Foto: Forest Simon / Unsplash

Blant tiltakene vi ønsker å se raskest mulig er forbud mot spesielt forsøplende plastprodukter, forbud mot å bruke plastdekke utendørs, avgift på bruk av nyprodusert plast, pant på flere typer emballasje og forskningsinnsats for å finne alternativer til plast. Dette er virkemidler Regjeringen må ta i bruk hvis de skal vise vei i kampen mot plastforurensningen. Vi ber klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å innføre effektive tiltak mot plastforurensningen i takt med miljøutfordringene som vokser med stormskritt.

Hver dag lekker det plast ut i naturen. Mikroplast fra fotballbaner og lekeplasser, fra klær som vaskes, plast som blåser fra byggeplasser, engangsemballasje og store mengder plastutstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen forurenser og forårsaker spøkelsesfiske m.m. Plastutfordringen er enorm og må løses ved en rekke forskjellige tiltak.

Plastforbruket i verden øker kraftig og i takt med forbruksveksten. Tilgangen på billig olje og gass har ført til et stort volum av plastproduksjon som har utkonkurrert mange andre materialer. Plast brukes i veldig mange produkter, f.eks. utgjør syntetiske fibre mer enn 60 prosent av den globale tekstilproduksjonen, og den øker. Alle sektorer må ta sin del av ansvaret.

Her er våre ti krav til regjeringen:

  • Spesielt forsøplende plastprodukter og unødvendig engangsplast må forbys. Engangsbestikk, kopper, tallerkener, fastfoodinnpakning og lignende i plast må forbys. Mikroplast i kosmetikk må forbys, og Norge må følge opp EUs mål om utfasing av bæreposer i plast, som i praksis betyr forbud eller en svært høy plastposeavgift.
  • Det må innføres avgift på bruk av nyprodusert plast for å drive frem miljøvennlige alternativer, og det må kombineres med miljøkrav til de fornybare råvarene.
  • Fiskeri- og oppdrettsnæringen må få produsentansvar for egen plastproduksjon og eget avfall. Innsatsen for å rydde inn tapt fiskeredskap må intensiveres, og produsent må ansvarliggjøres for plastforurensningen. Det må forskes på og utvikles alternative materialer.
  • Det må innføres en forskrift som begrenser det totale volum av emballasje. Videre er det viktig at plast som er vanskelig å resirkulere, for eksempel svart plast, ikke lenger kan brukes til emballasje, og villedende merking type «nedbrytbar og miljøvennlig plast» må fjernes.
  • Det må innføres pant på flere typer emballasje, og pantesatsene på drikkevareemballasje må økes. Videre må det arbeides for å innføre et felles nordisk pantesystem.
  • Isopor bør i utgangspunktet forbys til bruk i emballasje og i bygg og anlegg der det er eksponert for å havne i naturen.
  • Bruk av plastdekke på fotballbaner, lekeplasser og utearealer må i utgangspunktet være forbudt, og kun tillates der lekkasje til naturen garantert unngås. Eksisterende anlegg må på sikt skifte fra plastdekke til naturlig materiale.
  • Det må innføres krav til oppsamling av mikroplast for å stanse tilførselen til miljøet. Dette må komme på plass i vaskemaskiner, avløpsanlegg og veganlegg.
  • Det trengs økt forskning på nye, mindre miljøskadelige materialer som kan erstatte plast, farlige stoffer i plast, øke gjenvinning av plast eller redusere avrenning av mikroplast. For å redusere plastforsøplingen og utslipp av mikroplast, haster det å finne nye løsninger for mellom annet bildekk, kunstgressbaner, landbruk og fiskeri.

Alle må ta ansvar, men myndighetene må tilrettelegge

Vi mener det er behov for tydelige politiske virkemidler som gjør at plastforbruket reduseres kraftig, og at forsøplingen av plast i naturen fjernes. Vi forventer nå at regjeringen følger opp FNs vedtak om nullvisjon mot plastforurensning med nasjonale tiltak. Norge må derfor bidra til å få på plass systemer for innsamling og gjenvinning av avfall i flere land, særlig i raskt voksende økonomier, og etablere en bransjeavtale på nordisk nivå.