Hva mener Extinction Rebellion egentlig med sitt "Opprørsopprop"?

Extinction Rebellion argumenterer for at borgerråd, utpekt gjennom loddtrekning, er et anerkjent virkemiddel som demokratier tyr til når store, tverrpolitiske oppgaver skal løses.

Utvikling i lufttemperatur i Arktis, fra 1979 til nå. Det vi ser er en eksplosjon i sakte film. Innen utgangen av dette århundret vil snittemperaturen på Svalbard ha økt med minst ti grader om utviklingen fortsetter slik.

Illustrasjon: Zachary Labe

Stein Leikanger ble med i Extinction Rebellion Norway kort etter at det ble dannet en norsk gruppe. Extinction Rebellion (XR) er en global bevegelse som vil tvinge styresmaktene til innsats mot klimakaos og eksistensielle miljøkriser. Mandag 25. mars holder Leikanger "Opprørsforedraget" til XR på Deichmanske hovedbibliotek i Oslo.

- Hva er skjedd? For et år siden var du gjennomføringsansvarlig for en deklarasjon som skulle mobilisere internasjonalt næringsliv til klimainnsats. Nå skal du ut i gatene og protestere, i verste fall bli arrestert?
- Klimaendringene er i ferd med å løpe fra oss og fortsatt bare snakkes det uten at nok skjer. Forskerne bruker utestemme om hva som truer. Alle som kjenner forskningen plikter å bidra til mobilisering, også med ikkevoldelig sivil ulydighet, om det er hva som skal til.

- I fjor jobbet du med en klimadeklarasjon for næringslivet. Hjalp ikke den?
- Næringslivet må beordres til innsats, det nytter ikke å forvente at nok virksomheter frivillig stiller opp. I Oslo Climate Leadership Declaration ba vi virksomheter sikte mot netto-null utslipp innen 2050. Det ble et hinder. Noen få hadde ambisiøse mål, men de fleste viste til at FNs klimapanel hadde satt «net-zero emissions by the end of this century». Jeg tror de så for seg at desember 2099 var mer enn tidsnok.
Deklarasjonen ble lansert i mai, med FNs klimasjef Christiana Figueres til stede. 1,5-gradsrapporten kom noen måneder etter og der er netto-null innen 2050 et krav om vi skal styre unna sivilisasjonstruende klimakollaps.

- Men nå er du med i en bevegelse som her hjemme anklages for å være antidemokratisk og som vil overstyre folkevalgte?
- Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kan umulig ha tenkt gjennom sitt angrep på oss og forskerne, juristene og forfatterne som ga sin støtte til XRs opprørserklæring. Høyre har et moralsk problem i sin ineffektive klimainnsats og opprørserklæringen avdekker det.
Det er styresmaktens ansvar å sørge for befolkningens sikkerhet. I Nederland tapte staten klimasøksmålet fra miljøorganisasjonen Urgenda fordi den sviktet sin «omsorgsplikt». Det samme gjør vår egen regjering. Siv Jensen måtte tvinges til å akseptere at global oppvarming er menneskeskapt, men hevder fortsatt det er usikkert hvor mye som skyldes mennesker. Den usikkerheten skyldes kun at hun og andre i partiet hennes nekter å lytte til forskerne.

- Flertallet av oss velgere stemmer på Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Valgprogrammene deres er klare i all sin mangel på tiltak som virkelig vil gjøre noe med utslippene. Sånn sett er de ærlige med velgerne. Hvorfor retter dere likevel skytset mot politikerne og ikke velgerne?
- Jeg ville sagt de er uærlige med velgerne. Våre regjeringer har valgt å bagatellisere trusselen fordi vi er en olje- og gassproduserende nasjon. Klimarisikoutvalgets rapport som kom nylig burde fått Solberg til å forlange strakstiltak. Norge planlegger i stedet å produsere fossilt til 2070. At Norge skal gi verden den siste olje kan umulig være gjennomtenkt.

- Du svarte ikke på det med å overstyre folkevalgte. Hva er tanken med borgerrådet som Extinction Rebellion har i sitt tredje krav?
- Borgerråd, «citizens’ assemblies», er et anerkjent virkemiddel som demokratier tyr til når store, tverrpolitiske oppgaver skal løses. Irland har brukt slike flere ganger i nyere tid, i Storbritannia er det velkjent. I Polen ble det oppnevnt et etter storflommen i 2016, fordi myndighetene var sørgelig uforberedte på katastrofen. Rådet fikk i oppgave å komme med forslag til hva som måtte forbedres og bestod av tilfeldig valgte borgere, som skulle representere folkets interesser. At Røe Isaksen fikk dette til å skulle være et råd med myndighet over Stortinget kom rett ut av hans eget hode.
- Kan du være mer presis på hvordan det skal utpekes. Den polske modellen høres ut som en loddtrekning, litt som meddommerordningen. Er det en slik modell dere tenker dere?
- Rådene utpekes av regjeringen og det vanlige er å bruke ”sortition”, tilfeldig utvelgelse, når slike råd skal sammensettes. Det gjør man for å få bredest mulig representasjon fra alle som vil bli berørt av tiltaket. I Polen valgte man seksti borgere på det viset. I Irland ble 99 borgere tilfeldig valgt ut da man skulle utrede plattformen til folkeavstemningen for eller mot abort. Borgerråd er en demokratisk institusjon med lang historikk og det burde Røe Isaksen visst før han langet ut.

- I kveld holder du «Opprørsforedraget» på Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Hva er det?
- Det holdes over hele kloden. Målet er å mobilisere så mange som mulig for å tvinge styresmaktene til effektiv klimainnsats. «Si sannheten – ta tak som om sannheten gjelder» er motto for foredraget. Første del er et overblikk over hva forskerne frykter om utryddelsestrusselen for livet på jorda. Utviklingen går altfor fort og i feil retning. Foredragets andre del handler om hva vi må gjøre, som individer, når vi aksepterer den moralske utfordringen i klimaendringene: Dette handler om å sikre livsbetingelser for dem som kommer etter oss.