Slik kan vindkraft, natur og folkestyre forenes

Vindkraftens skjebne er uklar nå som regjeringen har skrotet forslaget til nasjonal ramme. Vi i Pan synes anbefalingene fra CICERO Senter for klimaforskning er så konstruktive og tydelige at de fortjener et større publikum.

Dette er en forkortet versjon av en tekst som først ble publisert på Nytt fra Cicero, 18. oktober 2019. Teksten kan leses i sin helhet her.

1. Behold nasjonal ramme

NVE har, på oppdrag av olje og energidepartementet, og sammen med Miljøverndirektoratet gjort en solid jobb med å foreslå områder som er egnet og ikke egnet for vindkraft. Samtidig er bidraget med å gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn i temarapporter svært viktig. Vi vil i framtiden få en kamp om arealene ifølge FN klimapanel sin siste rapport om arealer og klimaendringer. Hvor mye skal vi bruke til mat og skogproduksjon, fornybar energiproduksjon og urørt natur for å ivareta biologisk mangfold? Det er summen av inngrep som avgjør den totale miljøbelastningen. Det er derfor behov for å se vindkraft i sammenheng med andre inngrep i naturen og å gå systematisk igjennom mulighetene for å lokalisere vindkraft i tilknytning til veier, jernbanelinjer eller industrianlegg. Vi trenger mer, og ikke mindre, overordnede rammer for hvordan vi bruker våre arealer i Norge.

2. Styr volumet

Diskusjonen rundt Nasjonal ramme bør sees i betraktning av at Norge bør styre volumet og ikke overlate dette til markedet og konsesjonsprosessen. Geografisk avgrensede konsesjonsprosesser, à la utlysning av felt i Nordsjøen, kan være en løsning. Statkraft uttalte tidligere i år at Norge vil ha nok strøm til å dekke elektrifiseringsbølgen i Norge fram mot 2030 med de vindkraftprosjektene som alt har fått konsesjon. Ved å styre volumet, og dermed senke tempoet, vil vi redusere konfliktnivået og høste erfaringer.

3. Forbedre konsesjonsvilkårene

I dag kan vindkraftutbygginger på land gjennomføres fem år, eventuelt ti år ved forlengelse, etter at konsesjonstillatelsen er gitt. Konsesjonsvilkårene regulerer kun installert effekt innen et gitt område, og i en tid med raske endringer i teknologien vil utbyggingen kunne bestå av færre og høyere turbiner som er plassert annerledes i terrenget enn opprinnelig skissert. Dette har ført til konflikter i lokalsamfunn som Frøya. Vi anbefaler derfor at konsesjoner gis for kortere perioder med mer presise konsesjonsvilkår. Vi anbefaler også strengere krav til restaurering av økosystemer når vindkraftområder skal avvikles.

4. Innfør grunnrenteskatt på vindkraft

Vi har i dag slik grunnrentebeskatning på olje, naturgass og store vannkraftanlegg. En slik grunnrentebeskatning bør også innføres for vindkraft. Deler av provenyet fra en slik grunnrente bør øremerkes vindkraftkommunen. Rettferdig fordeling av de økonomiske merverdiene som skapes mellom investor, lokalsamfunn og fellesskapet er viktig for holdninger til vindkraft, viser forskningen.