EU vil tvinge Norge til å subsidiere kryptovaluta

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har regjeringa forhandlet med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringa seg.

Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen partier i Norge vil subsidiere!

Digitaliseringsminister Linda Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse for å gi opp elavgifta. Men sannheten er at vedtaket var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1.3.2019 dersom ikke Norge hadde satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA for å gjennomføre stortingsvedtak. Attpåtil for norsk avgiftspolitikk som ikke skulle være en del av EØS-avtalen. Det går fram av regjeringas redegjørelse av 20.2.2020 om sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen, godt gjemt under «andre saker» i redegjørelsen fra Finansdepartementet. Saken er aktualisert i Stortinget i revidert nasjonalbudsjett.

Redusert elavgift for datasentre ble innført 1.1.2016. De daværende regjeringspartiene H, FrP, V og KrF ble i budsjettet for 2019 enige om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019.

Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner kroner årlig.

Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser. Men det aller viktigste er at vi har annet å bruke den dyrebare strømmen til når samfunnet skal inn i ei grønn omstilling. Som Naturvernforbundet sier i sitt brev til Stortingets finanskomité og miljø- og energikomitéen 19.5.20: «El-avgiften bidrar til å stimulere til effektiv energibruk, foruten å gi inntekter til statskassa. Effektiv energibruk er viktig for å kunne gjennomføre reduksjon og etter hvert utfasing av fossil energibruk uten at dette gir betydelige negative konsekvenser for for naturen og naturverdiene. Jo mindre kraft som trengs, jo letter blir det å få til grønn omstilling.»

Gjennom EØS-avtalen har Norge kommet i en situasjon der vi må be EU-reglenes overvåkingsorgan i Brussel (ESA) om lov til å gjennomføre stortingsvedtak. Imens fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

Landsstyret i SV mener regjeringa burde stått på sitt, og tatt en konflikt med EU på denne saken. Vi er overbevist om at det norske folk ville støtta ei slik linje, ikke minst av hensyn til klima og miljø. Naturvernforbundet støtter også en slik utfordring av EU og EØS-avtalen i denne saka.

SV mener dette er nok et eksempel på hvordan EØS-avtalen svinebinder Norge til å føre en politikk i strid med folkets og Stortingets interesse og vilje.

SVs landsstyre går imot regjeringas forslag om å gi etter for ESA. Vi krever full elavgift på kryptovaluta.

Teksten er basert på en uttalelse fra SVs landsstyre 7. juni 2020.