Skole

Nyskolen - demokrati fra 1. klasse

Ved Nyskolen i Oslo er elevene med på å bestemme sammen med de voksne - fra 1. klasse.

Nyskolen i Oslo er en liten friskole med hundre elever fra første til tiende trinn som utgjør et pedagogisk alternativ til de andre skolene i byen - og i landet forøvrig også; det er nemlig bare én Nyskolen i Norge. Det vi på Nyskolen er aller mest opptatt av, er å være et sted der det utdannes demokratiske mennesker, folk som både vil og kan ta ansvar for seg selv og andre.

Illustrasjonsfoto fra Nyskolen - det er ikke Emmas skole.

Foto: Nyskolen

Det idealet deler vi nok med de fleste skoler - et av de viktigste mandatene innen skole og utdanning, er å sørge for at skolen fremmer demokrati. Men på Nyskolen har vi en annen innfallsvinkel, en annerledes vri, om du vil.Medbestemmelse og ansvarlighet er nemlig ikke noe man bare kan vedta. Det hjelper selvsagt en hel del at man har vedtatt det, men det kommer ikke av seg selv. Medbestemmelse, ansvarlighet og demokratisk sinnelag må læres, og som alt annet vi lærer, trenger vi å øve for å bli gode. Nyskolen mener at vi ikke kan nøye oss med å lære om demokrati, vi må praktisere demokrati, øve på demokrati og hele tiden jobbe for at demokratisk tenkning gjennomsyrer skolen vår. Det mest konkrete eksempelet på dette er det vi kaller “Nyskolens hjerte”, nemlig Saksmøtet.

En gang i uka samles alle elever og alle ansatte i det rommet vi kaller Ringen. Det sitter vi ca 115 mennesker sammen, kanskje ikke i en ring, men i hvert fall i en oval, og diskuterer og bestemmer saker som angår skolehverdagen. Hver person har én stemme i avstemninger, enten man er førstetrinnselev eller daglig leder, og det som blir bestemt i saksmøtet er bindende for alle.

Alle som er elever eller ansatte på Nyskolen i Oslo kan ta opp saker på Saksmøtet. Det kan du gjøre ved å skrive i Saksmøteboka, du kan sende e-post til elevrådet, eller du kan bare be en voksen om hjelp til å gjøre en av disse to tingene. Så er det litt forarbeid fra elevrådet, blant annet for å sjekke om vi har frihet til å avgjøre denne typen saker eller om lovverket har satt ufravikelige rammer. Når saken så kommer til møtet, er det en fast ramme for hvordan saken skal fremmes, hvordan vi diskuterer og hvordan vi stemmer, og det hele foregår under kyndig ledelse fra elever ved ungdomstrinnet. Noen ganger mindre kyndig også, selvsagt, men det er noe man lærer i løpet av sine tre år på ungdomsskolen.

Når elevene skal involveres på denne måten, må det naturlig nok påvirke hvordan de deltar i resten av skolehverdagen også. Det handler om å ta elevene med i planlegging, evaluering og gjennomføring av læringsarbeidet, om å ha praktiske oppgaver i og for fellesskapet og om å ha gode metoder for å snakke sammen når ting blir vanskelig.