Meninger

Det store folkebedraget

Klimaeffekten av vindkraft i Norge er høyst usikker, mens naturen blir ødelagt for alltid.

NRKs reportasje 7. november om en fortvilt reineier på Kvaløya utenfor Tromsø som lenker seg fast til en hjullaster gir grunn til ettertanke.
Her har altså en vindkraftutbygger fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge et kjempemessig industrianlegg midt inne på fjellet, i strid med anbefalinger fra alle impliserte, som f.eks. Tromsø kommune, fylkesmannen, Mattilsynet og ikke minst lokalbefolkningen. Nå er til alt overmål entreprenøren politianmeldt av kommunen for ulovlig forurensning.

Folk som lenker seg fast til anleggsmaskiner er i for seg ikke noe nytt i norsk kraftutbyggingshistorie, men her skjer det i protest mot noe så miljø- og klimavennlig som et vindkraftverk. Ja, for det er jo det, ikke sant? Eller? Eller er den miljø- og klimavennlige "sannheten" om den norske vindkraften verd å undersøke nærmere?

Miljøvennlig?
Det er hittil bygget 33 vindkraftverk rundt om i Norge, med over 480 turbiner. Utbyggerne kaller det gjerne "vindparker", selv synes vi ordet vindindustri er mer dekkende. Som f. eks. her fra Lista vindkraftverk. Et heiområde for tur og jakt inntil 2012, i dag ødelagt av 31 turbiner, internveier og skjæringer. Veiene er ca. 10 meter brede, veikryssene mellom 40 og 50 meter, slik man ser her:

Foto: Sveinulf Vågene, La Naturen Leve

Området er ødelagt for alltid, naturen kan aldri bli som før. Dette bildet fra Bjerkreim «vindpark» (Rogaland), som bygges nå, forteller også sitt. Turbiner på 190 meter krever plass:

Foto: Sveinulf Vågene, La Naturen Leve

Slik er det/blir det nesten overalt der vindkraft bygges i Norge. Vår topografi er ikke som i Danmark! Våre skoger, heier og fjell lar seg ikke bebygge uten svære og permanente inngrep.

Sannheten er at dersom stortingsflertallet, NVE og utbyggerne får det som de vil i årene fremover, og politikerne vedtar den rammeplanen for vindkraft som NVE nå arbeider med, vil norsk vindkraft påføre naturen og naturmangfoldet skader som vannkraften aldri var i nærheten av. Da snakker vi om 3000 - 4000 turbiner fra Finnmark til Østfold, stadig større og mer arealkrevende. På Setskog i Aurskog-Høland kommune planlegges det nå 250 meter høye turbiner. Det er ganske høyt!

Hvor miljøvennlig er det å bygge slike mastodonter i et land som allerede er overforsynt med grønn vannkraft, hvor 70 % av det totale, innenlandske energiforbruk allerede er fornybart?

Klimaeffekt?
Siden vi allerede er godt forspent med vannkraft, og årlig produserer ca. 15-20 TWh mer enn vårt eget forbruk, har vindkraft ingen klimavirkning i Norge. Den erstatter ingen fossil kraftproduksjon her. Jammen i EU, da? Vår vindkraft skal jo bidra til å redde Europa; enkelte sier til og med redde verden? Og Norwea, vindkraftens lobbyorganisasjon, påstår at 1 TWh norsk vindkraft erstatter 1 TWh tysk kullkraft, altså en 1:1 effekt. Det hadde vært flott - men er det så enkelt? Norske forskere har et atskillig mer nyansert syn, enten de nå jobber i Cicero, på Fridtjof Nansens Institutt (FNI), på Universitetet i Oslo eller ved NTNU i Trondheim. Oppfatningene varierer sterkt. Fra "jo, en klimaeffekt, men vanskelig å si hvor stor" til "norsk vann - og vindkraft har overhodet ingen klimaeffekt".

Når uenigheten i seriøse norske forskningsmiljøer er så stor: Er det mulig å forsvare en storstilt vindkraftutbygging på land i Norge ved å vise til klimaeffekten? Eller kan det tenkes at hele klimaargumentasjonen egentlig er et skalkeskjul for andre interesser? Går det an å antyde at det egentlig er utbyggernes egne økonomiske interesser norsk vindkraftutbygging er ment å tjene? At det er eksportinntektene som frister, på naturens bekostning? Slike spørsmål burde våre politikere, som jo har vedtatt rammevilkårene for all denne utbyggingen, stille seg – i god tid før de skal behandle rammeplanen for ytterligere utbygging.

Det er ingen klimaskeptiker som skriver dette! Norge skal ikke fritas fra å bidra til klimadugnaden. Tvert i mot! Men jeg etterlyser klimatiltak som faktisk virker. Det er ikke dokumentert at norsk vindkraft er et slikt tiltak. Dessuten kan man fundere: Er det god klimapolitikk å ødelegge norsk natur for å redde Europas klima? Er ikke intakt natur og mangfold en del av klimaløsningen? Norske skoger og myrer, f. eks?

Hva er så utveien for politikere og alle andre som ønsker raske tiltak for å stoppe utslipp fra fossile kraftverk i Europa? Det korte svaret er: Havvind, altså bunnfaste eller flytende vindturbiner i havet utenfor Europas kyster. Gode og relativt stabile vindforhold gir høy effektivitet, se f. eks. på Statoils Hywindprosjekt i Skottland. I tillegg gir havvind store muligheter for norsk offshorenæring og teknologimiljøer. Norge trenger ikke selv turbinene eller kraften fra dem, men vår ekspertise kan bygge og drifte dem til glede for andre land - og for klimaet.

Så kan folk slippe å lenke seg fast til anleggsmaskinene for å redde naturen og sin egen næring! Det er vinn - vind, det!