Den grønne bygda

Den klimavennlige fremtiden finnes også i distriktene. I Telemark inspireres nå folk til å gå og sykle mer og til å handle i sentrum.

Når fremtidens miljøvennlige samfunn beskrives, hører vi ofte at vi skal bo i store byer. Det er laget pakker for de største byene i Norge hvor de samarbeider med staten for å få ned klimagassutslippene. Med bypakkene følger det tilskudds- og belønningsordninger. Men hva med de mindre tettstedene og bygdene? Også der er det grunn til å redusere utslippene og satse på miljøtiltak, for å bevare grønne, vakre bygder og skape levedyktige lokalsamfunn det er godt å bo i.

I Telemark er det utviklet et spennende supplement til bypakkene, nemlig en bygdepakke. Kommunene Bø og Sauherad, som 1. januar 2020 slås sammen til den nye Midt-Telemark kommune, har startet sitt eget prosjekt for å redusere biltrafikken i bygda. Det overordna målet er nullvekst i lokal biltrafikk.

Bø har de senere årene hatt stor vekst, og er på landstoppen når det gjelder prosentvis økning i innbyggertall. I framskrivninger regner SSB med at veksten vil fortsette. Samtidig har kommunen en relativt ung befolkning mye takket være den tidligere høyskolen som nå er del av Universitetet i Sørøst-Norge, og et variert næringsliv med både industri og landbruk. Sauherad er en av de viktigste fruktbygdene i landet, og ca. hvert fjerde eple som selges i landet er dyrket her. I fjor ble det plantet 110 000 nye epletrær, og Sauherad regner med å øke fruktproduksjonen med 50 % på få år. Både Bø og Sauherad satser på vekst og utvikling! Det er viktig at veksten i folketall og næringsliv ikke skjer på bekostning av natur, miljø og trivsel. Den kommende Midt-Telemark kommune må videreutvikle seg som universitetsbygd, fruktbygd og med et variert næringsgrunnlag, samtidig som en må bevare særpreget. Bygdepakken er et godt hjelpemiddel for å oppnå dette.

Bygdepakken skiller seg fra en bypakke ved at det er et prosjekt uten statlig grunnfinansiering. Og mens større byer gjerne har parkeringsavgift så fremstår det i dag politisk utelukket å innføre parkeringsavgift i den nye kommunen i Midt-Telemark.I 2018 hadde pakken utgifter på ca. 11 millioner kroner, skrapt sammen gjennom et stort spleiselag. Den lave økonomiske rammen i bygdepakken reduserer mulighetene for større veiprosjekt. Derfor satser bygdepakken på gange og sykling. I Bø, som er regionsenteret i den nye kommunen, har sentrumsutvikling vært et hovedelement. Det har blitt ført en streng politikk i tråd med dagens sentrumsgrense. Det er ikke etablert kjøpesenter for detaljvarehandel utenfor sentrumsgrensen. Med bygdepakken er det enda mer fokus på å konsentrere arbeidsplasser, boliger, handel, kulturaktiviteter, offentlig virksomhet og fritidsaktiviteter i og nært sentrum.

En tilpasning av bygdepakken er å fokusere på bedre organisering av parkeringstilbudet. Det satses på parkeringsplasser som er smart plassert, eventuelt som ligger under gateplan. I tillegg må det anlegges gode gang- og sykkelveier mellom parkeringshus, butikker og kontorer. Derved blir det mer attraktivt å gå i sentrum, i stedet for å kjøre fra butikk til butikk. Det er mulig å arbeide for befolkningsvekst og økt aktivitet i kommunen, samtidig som en satser på miljøvern, livskvalitet og natur. Gjennom bygdepakken er det skapt et spennende tverrfaglig samarbeid, også innad i kommunene. Bygdepakken har forankring og samarbeidspartnere i både forvaltningen, kompetanseorganisasjoner, skoler, institusjoner, frivillige organisasjoner og andre.

For å endre holdninger hos befolkningen er det gjennomført kampanjer for å motivere og inspirere folk til å gå og sykle mer. Det er gjennomført «sykkelmekkedager», hvor små og store sykler blir klargjort for sommerens turer. Da stiller frivillige sykkelmekkere og sportsbutikkene opp på torget med gratis sjekk av sykler. En annen kampanje er «på farta til skolen» hvor barn og unge skal motiveres til å gå eller sykle til barne- og ungdomsskolen. Det blir satt fokus på de positive fordelene ved å bruke beina til skolen. Det deles ut pengepremie til den mest miljøvennlige skolen eller klassen. Hver vår gjennomføres «sykle til jobben» -kampanjen som er gratis for alle kommuner i Telemark. Deltakere registrerer sin aktivitet på nettside eller en app på mobilen og får en egen treningsdagbok. Det trekkes ut premier hver uke i kampanjeperioden.

Et mulig fremtidig tiltak i bygdepakken er «bygdesykler» som fungerer på samme måte som bysykler, altså tilgjengelige sykler til utleie i bygda. Et annet tiltak er å fronte bygdepakken gjennom lokalavisen med en fast spalte og gode eksempler.

En av kampanjene knyttet til Bygdepakke Bø og Sauherad er at innbyggerne gratis kan låne en elsykkel i en uke. Jeg bor i Bø og benyttet meg av dette tilbudet i høst. Min første elsykkeltur var til et foreldremøte på skolen. Jeg vil beskrive det som en Peter Pan-opplevelse; jeg fikk følelsen av å fly! Jeg følte meg rask og uovervinnelig. Sykkelen var overraskende enkel å bruke. På turen hjem, hvor jeg vanligvis ville brukt 30 minutter, brukte jeg nå 10 minutter. Det var spesielt å komme seg så raskt fremover, få frisk luft og se mer av detaljene i naturen. Og med en god samvittighet av å ha valgt et miljøvennlig alternativ.

Noen er skeptiske til både bypakker og bygdepakker og er redd for at det skal bli helt bilfritt. Det er ikke det som er målsetningen. Vi skal ikke tenke negativt om bil. Vi skal tenke positivt om det å gå, sykle og reise kollektivt. Og det er interessant å merke seg hvor lite som skal til. Eksempelvis vil Bø og Sauherad ha oppnådd sitt mål om nullvekst i biltrafikken dersom alle innbyggere dropper bilen en gang i uka. Og her skilles det ikke mellom elbiler og andre biler. Det ligger ingen elbiltiltak i bygdepakka, fordi målet er nullvekst i lokal biltrafikk uansett drivstoff. Det betyr at hvis vi alle går eller sykler litt mer, så kan vi nå målene. Og på kjøpet får vi mer fysisk aktivitet og derved bedre folkehelse.

Bygdepakken har hittil vist til sterk gjennomføringskraft og gode resultater. En av hovedgatene i Bø er allerede pusset opp med egne sykkelfelt i veibanen. Akkurat nå er Bane Nor i gang med å bygge om tog- og busstasjonen i Bø og utvide parkeringsplassen. Ved å sørge for flere sentrale parkeringsplasser, tilrettelegges det for at folk kan parkere bilen og reise kollektivt til jobb eller andre aktiviteter i eller utenfor fylket. Bygdepakken har nylig fått forskningsmidler fra Oslofjordfondet for et treårig forskningsprosjekt for å utvikle samarbeidsmodeller og tiltakspakker på mindre tettsteders premisser.

Bygdepakken har et stort potensial for å lykkes og vil kunne spre seg til andre bygder og tettsteder. Som alt miljøarbeid skjer ikke endringene over natten, men på sikt. Bø og Sauherad har gjennom sitt prosjekt vist at miljøplanlegging ikke bare er forbeholdt store byer. Den klimavennlige fremtiden finnes også i distriktene.

Inspirert av bygdepakken:
Jorden var ikke blid
Da jeg kjørte over hennes sti
Jeg fikk brått en idé
Nå må fremtida skje
Jeg vil sykle deg fri!