Energi

Solceller langs veien?

Det er unødvendig å plassere vindmøller i urørt natur, når man kan ha solenergiparker i allerede urbane strøk. Som gamle steinbrudd, brakklagte industriområder og utsprengte fjellsider ved veier.

Å få produsert mer fornybar energi er vesentlig for å få dekket verdens energibehov. Med elektrifisering av transport, en befolkning med stadig høyere velstand og økt bruk av internett i alle deler av verden, skyter behovet for strøm i været. Investering i store solcelleanlegg kan i dag være lønnsomt i et 20-års perspektiv. Med redusert bruk av fossilt drivstoff og økt etterspørsel etter miljøvennlig produsert strøm kan vi i vår levetid oppleve en solenergirevolusjon. Ikke bare kan det bli mer lønnsomt å sette opp solenergiparker. Det kan også bli helt nødvendig.

Med vindmølleparker ser vi at kravet om mer fornybar energi kan kollidere med hensyn til uberørt natur. Vi mener det er helt unødvendig å plassere vindmøller i urørt natur, når man med god planlegging heller kan ha solenergiparker i allerede urbane strøk.

Vi vil jobbe for at fylkeskommunen i Vestfold og Telemark blir en pådriver og best mulig veiledende instans for etablering av solcelleparker i kommunal, fylkeskommunal og privat regi i stor skala. Som en del av dette mener vi at overskuddsarealer tilknyttet eksisterende veier og el-infrastruktur bør vurderes for oppføring av solcellepaneler/solfangingsanlegg.

Tak, vil sikkert mange tenke. Og det er klart at tak er det første valget. Vi mener at alle tak der det er nok sol, burde ha solfangere eller solceller. Spesielt burde det offentlige gå foran med å benytte egne takflater til dette formålet. Noen vil likevel ønske å investere i større prosjekter. Det er heller ikke alle som har tak selv som er egnet, og derfor ønsker solcellepaneler andre steder. Store arealer kan dermed med hell inkluderes i arbeidet med å finne de beste lokasjoner.

Steinbrudd som er i ferd med å gå ut på dato, kan utpeke seg som svært aktuelle områder for etablering av solenergiparker et lite stykke inn i fremtiden. Det samme gjelder brakklagte industriområder med solid el-infrastruktur. Utsprengte fjellsider ved veier er også et godt eksempel på arealer som kan vurderes til plassering av solcellepaneler. Ved å se alle egnede arealer uten verdifull vegetasjon i sammenheng, kan man finne ut hvilke arealer det er enklest, minst miljøskadelig og mest lønnsomt å benytte til å utvinne solenergi i Vestfold og Telemark.

Det å tilrettelegge for etablering av solenergiparker er fylkeskommunens kanskje viktigste bidrag til næringslivet fra fylkeskommunen nå ved starten av fornybar-alderen. Unik kompetanse på arealforvaltning og mulighet til å fungere som brobygger mellom fremtidsrettede solenergiinvestorer og det gamle næringslivet som sitter på arealer, vil kunne gi fylkeskommunen en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens Vestfold og Telemark.

En best mulig plan for solenergi er derfor høyt på vår prioriteringsliste for hvilke tiltak vi ønsker å løfte inn i fylkeskommunens næringssatsing.