Gratis avfallshåndtering i Nye Asker!

Gratis avfallshåndtering har vært en suksess i Røyken. La oss sørge for at Nye Asker kommune opprettholder miljøstandarden når vi blir sammenslått, skriver Espen Hansen Aspås i Nye Asker Frp.

Espen Hansen Aspås ønsker gratis avfallshåndtering i Nye Asker kommune.

Foto: Asker Frp

Jeg har vært aktiv lokalpolitiker i over 10 år i kommunen Røyken med sine 20 000 innbyggere. Fra 1.1.2020 blir vi slått sammen med Asker og Hurum til Nye Asker, og blir Norges tiende største kommune med 90 000 innbyggere. I den prosessen må vi sørge for at suksessene får fortsette!

Røyken har hatt utfordringer tidligere med at innbyggere dumper avfall som sofaer, kjøleskap og bygningsavfall i naturen. På rasteplasser langs elver og i skogholt dukket denne type avfall stadig opp. I tillegg endte store mengder avfall som kunne vært sortert opp i «ordinær søppel». Dette måtte vi få en slutt på.

Mottiltaket ble å gjøre det enkelt og gratis for folk å håndtere avfallet sitt. Og dette har virket. De aller fleste ønsker å være miljøvennlige, men jo vanskeligere og dyrere det er, jo færre vil ta seg bryet med å sortere og levere avfall på riktig måte.

Tiltaket må viderebringes
I Asker kommune koster det i dag penger (pr kg) å levere avfall på den lokale gjenvinningsstasjonen. 50 kroner for opptil 150 kg høres kanskje ikke så mye ut, men en normal henger tar omtrent 600 kg. avfall av ulik karakter, og prislappen ender da fort på 200 kroner.

Asker FrP går derfor til valg på å videreføre ordningen med gratis avfallshåndtering i nye Asker. Tiltaket vil ikke bare ha betydning for det avfallet som leveres på gjenvinningsstasjonen, men også for den sorteringsgraden som kommer fra ordinært husholdningsavfall. Her blir den største miljøgevinsten. Initiativet til å kaste ”alt mulig” i restavfallet, elimineres betraktelig.

Vi slipper også å bruke store ressurser på holdningsendringer, informasjon eller organisering. Her legges det kun til rette for å gjøre ”den riktige” handlingen uavhengig om man bryr seg om avfallshåndtering eller miljøhensyn.

Store mengder avfall – stort potensiale
Hver innbygger i Norge produserer årlig 411 kg. søppel i husholdningsavfall, og 433 kg til en gjenvingstasjon, viser tall fra SSB. Restavfall utgjør omtrent 42 prosent av avfallet nasjonalt. Da er det ikke vanskelig å tenke seg at mulighetene er store for Nye Asker!

La oss si at 20 prosent av Nye Askers 60 000 innbyggere endrer atferd i positiv retning. La oss si at disse leverer 10 prosent mer avfall på gjenvinningsstasjonen, som ellers ville tilfalt husholdningsavfall eller i verste fall blitt kastet i naturen. Da får vi følgende regnestykke:

12 000 innbygger x (10%) 41 kg = 492 tonn avfall. Hvis en tenker seg at noe av dette også inneholder særlige skadelige komponenter, er dette et meget effektfullt tiltak som krever lite administrasjon og informasjon eller holdningsendringsarbeid. Her får man effekt uten å måtte snu på nye steiner.

Gratis retur av avfall fra husholdninger er et tiltak som virker. La oss bringe det med oss i i Nye Asker kommune!