10 alternativer til oljeultimatum

Er det lurt å stille ultimatum om leting etter nye felt før vi er i gang med forhandlingene?, spør Per Espen Stoknes.

Jeg er klart og utvetydig for en utfasing av norsk petroleumsproduksjon, så fort som overhodet mulig. Vårt overordnede mål er rask nedgang i CO2-utslipp nasjonalt og globalt i tråd med målet om 1,5 grader global oppvarming. Vårt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Men en drøfting MDG må ha fremover er hvilke innganger og virkemidler vi skal ta med til eventuelle regjeringsforhandlinger. Er det lurt å stille ultimatum om leting etter nye felt før vi er i gang med forhandlingene? Kan det tenkes løsninger og andre virkemidler som er mer effektive?

La meg gi noen eksempler:

1) Ta bort leterefusjonsordningen. Da vil veldig få selskaper finne det lønnsomt eller tørre å ta risikoen på å lete, også på allerede utdelte lisenser. På den måten kan vi kanskje reversere noe av de vanvittige skadene som Frp og Sp har påført kloden med sine frislipp i norske farvann.

2) Sett en lavere terskel for hvilke felt som må ta sine planer for utbygging og drift (PUD) til Stortinget. I dag er det kun PUD-er over 20 milliarder kroner som kommer til Stortinget. Hvis vi satte denne terskelen til f.eks. 2 milliarder kroner, ville vi få mer politisk styring med utbyggingshastigheten.

3) Flytt f.eks. 30-60% av oljefondet til å investere i ny fornybar infrastruktur for å fortrenge fossil energi i raskt voksende økonomier. Det vil antagelig gi langt større utslippsreduksjoner enn å stoppe noen få nye felt på norsk kontinentalsokkel.

4) Kraftig økning av CO2-avgiften på norsk sokkel. Det hjelper oss å fase ut gamle felt mye raskere.

5) Opprett en oljekommisjon som skal utrede utfasing av norsk petroleum etter modell av den tyske kullkommisjonen.

6) Gi 2% av Norges brutto nasjonalinntekt til FNs klimafond.

7) Krev at MDG får olje- og energiministeren!

8) Gi økonomisk trygghet og kompensasjon til alle oljearbeidere som vil etter- og videreutdanne seg til annen næring.

9) Fjern skattefordeler for petroleumsindustrien.

10) Vesentlig høyere avgift på all olje- og gassaktivitet, for å finansiere et eget feltavviklingsfond.

Hva synes du? Har du andre forslag? Kjør debatt!