Debatt om naturinngrep

Pukkverket ved Hvaler nasjonalpark

Hvaler kommune får nå et pukkverk som nærmeste nabo til Ytre Hvaler Nasjonalpark. Gratulerer.

Tangenbekkens utløp, Hvaler nasjonalpark. Foto: Nina Frydenlund.

- Vi står i fare for å ta avgjørelsen på grunnlag av følelser, sa Anne Marit Skovly, representanten til MDG i Hvalers kommunestyre. Da klubba gikk viste det seg at verken kunnskap, følelser eller stort engasjement hadde nådd fram. Hvaler kommune får nå et pukkverk som nærmeste nabo til Ytre Hvaler Nasjonalpark, Kyststien og et av landets viktigste naturreservater for våtmarksfugl.
Gratulerer.
For mange betyr Hvaler sol, sommer, blankskurte svaberg og sjøliv. Det er rundt 4000 fastboende her, og om sommeren tidobles antallet med dagsturister, hytteturister, campere og båtfolk. Det kan bli trangt om plassen. Det sier seg selv at naturen her ute blir utsatt for mye trafikk og ferdsel med så mange mennesker på relativt små arealer. Støynivået blir også deretter.
Heldigvis finnes det områder som er vernet, hvor dyre-, fugle- og plantelivet skal ha forrang, og mennesker kan ferdes varsomt og stille. Hvaler har flere viktige naturreservater som for eksempel Arekilen og Prestegårdskogen på Kirkøy. Her finner vi også Ytre Hvaler Nasjonalpark, landets første marine nasjonalpark, opprettet i 2009. Størstedelen av arealet er under vann, men en del dekker også land. Dette er områder som er mye brukt til friluftsliv, og som faktisk har så stor internasjonal og nasjonal verdi at klima- og miljøminister Vidar Helgesen har meldt det inn til det europeiske nettverket av ”smaragder”. Nå får disse områdene et pukkverk som nærmeste nabo i 25 år framover.

(Saken fortsetter under annonsen.)

Arekilen. Foto: Nina Frydenlund

Lokalt demokrati
- Vi takker for det store engasjementet i denne saken, sa ordfører Eivind Norman Borge (FrP) på kommunestyremøtet som behandlet detaljreguleringen for pukkverket for tredje gang. Reguleringsplanen ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Det ordføreren arrogant så bort fra, var at de som hadde engasjert seg mest var motstandere av å få et pukkverk midt i indrefileten på Kirkøy. Det var frustrerte naboer, hytteeiere, friluftsentusiaster og ornitologer. Tidligere ble det samlet inn 1300 underskrifter MOT å regulere området til pukkverk. Fylkesmannen hadde uttrykt seg kritisk til beliggenheten, og i runde to stoppet kommunen på grunn av feil saksbehandling. Like fullt ga Hvaler kommune seg på runde nummer tre, og klarte altså til slutt å vedta en plan på tross av den store motstanden. I 2014 kom en instruks fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med følgende ordlyd:
”Jeg vil presisere at plansakene må behandles så raskt og effektivt som mulig, slik at viktige tiltak som boligutbygging og næringsutvikling ikke blir unødig forsinket. Jeg vil også understreke at hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere framover.” (Rundskriv H-2/14)
Dette betyr i praksis at Fylkesmenn i landet har blitt instruert til å la det lokale selvstyret stå sterkest, og antall innsigelser har gått ned som en følge av dette. Vi som jobber for natur- og friluftsinteressene står ofte alene mot kommunene i kampen om arealene. Pukkverket på Hvaler er bare en av mange stygge konsekvenser dette får rundt om i det ganske land.

Næring
Næring er selvfølgelig viktig for inntektene i en kommune. Og det hadde vært mulig å drive annen næring på tomta. Tilfeldigvis ønsker de en av de mest støyende av alle menneskelige aktiviteter. Hvor er fornuften når dette vedtaket kan føre til at allerede etablert næring i området flytter og kanskje også avvikler sin virksomhet på grunn av støv og støy fra pukkverk og økt trafikk? Skal man bare godta etablering av ny næring på bekostning av allerede eksisterende? Hvor er solidariteten i det?

Hensyn til naturverdier
Et pukkverk genererer omtrent like mye støy i desibel som en jetmotor når det er i drift. I Norge regner man gjennomsnittsstøy over et år og lager støykart ut i fra dette. FNF mener at en slik støyberegning i dette tilfellet ikke gir et riktig bilde av den faktiske støyen når anlegget er i drift. I mars hekker hegrene i Arekilen, 200 meter unna grensa til pukkverket. Men Hvaler kommune ser ingen risiko for at dette skal påvirke fuglene fordi ”fugler er mobile.”
Arekilen drenerer til Tangenbekken, som renner et steinkast unna planområdet og ut i Ørekroken, som tilhører Ytre Hvaler Nasjonalpark. På vinteren er denne bekken svært stillestående og i vinterstormene blåser utløpet igjen. Dette kan føre til tilbakefall av vann opp i kilen igjen. Et pukkverk støver som kjent en hel del, og det samme gjelder transporten til og fra. Vi er derfor svært bekymret for at forurenset vann faller tilbake i kilen og forringer vannkvaliteten. Dette vil få konsekvenser for alt levende i naturreservatet Arekilen.

Hensyn til friluftslivet
Kyststien ligger 20 meter unna grensa til planområdet. Her har Statens Naturoppsyn ferdselstellere som viser omtrent 18 000 passeringer fra juni 2016 til mars 2017. Kyststien brukes altså sommer som vinter. Mellom pukkverket og Kyststien skal det opprettes vegetasjonsskjerm, og dette anser Hvaler kommune som tilstrekkelig avbøtende tiltak til å si at det ikke får noen konsekvenser for friluftslivet. Jeg er ganske sikker på at en haug med jord og snø ikke vil stoppe støyen fra driften som varer fra oktober til mars. Har du noen gang forsøkt å gå tur ved siden av et pukkverk?

Naturmangfoldloven
Det finnes en lov i Norge som skal være med på å beskytte naturmangfoldet. Alle tiltak og planer for areal og aktivitet som vedtas skal vurderes opp mot denne loven. Vi har argumentert mot tiltaket i flere omganger. Vi mener at kommunen ikke tar tilstrekkelig hensyn til Naturmangfoldlovens § 49, og vil anføre dette punktet igjen i vår klage på vedtaket. Konsekvensene av forurensning fra støv og støy kan bli så alvorlige at hele området forringes kraftig. Vi ser ingen grunn til at føre var-prinsippet i loven ikke skal anvendes på dette sårbare området. Kunnskapen om eventuelle konsekvenser finnes, og enhver som er redd for å styres av følelser kan støtte seg på dette. Det vil være det mest fornuftige.