FNs klimarapport

Hva skal vi gjøre?

FNs klimapanel har lagt frem sin mest alvorlige rapport til nå.
Harvest har spurt alle partiene på Stortinget hva Norge bør gjøre.

FNs klimarapport er entydig. Drastiske skritt må til. Endringene må skje raskt. Hvilke konkrete tiltak vil egentlig partiene på Stortinget prioritere? Hva bør Norge gjøre?
Harvest stilte samtlige partier på Stortinget to spørsmål:

1. Hvilke løsninger har ditt parti på klimakrisen?
2. Hva mener dere Norge bør/kan gjøre?

SV, HEIKKI HOLMÅS, energi-,miljø- og transportpolitisk talsperson:
Det er helt nødvendig at land som Norge er i spissen med å vise at det er mulig å få til bedre samfunn for innbyggerne og samtidig klarer å redusere CO2-utslippene våre til 0.

1. Klimakrisen rammer alle mennesker og økosystemer på hele kloden, men hardest rammes de som har minst ansvar for klimaendringene. Et av de viktigste og mest oppmuntrende konklusjonene i rapporten er at vi ved raske utslippsreduksjoner har bedre tid til å tilpasse oss og kan stoppe de verste konsekvensene av klimaendringene.

2. Vi nordmenn er per innbygger blant de som bidrar mest til klimaendringene på grunn av oljen vi produserer. Det har gjort oss rike, og gir oss et særlig ansvar for å kutte utslipp og bidra til å stoppe klimaendringene og hjelpe de som rammes hardest til å tilpasse seg høyere havnivåer, sterkere stormer og mer tørke. Vi må engasjere alle nordmenn til klimadugnad.
Norge må si nei til å lete etter mer olje, all den tid verden har 3-4 ganger så mye fossile ressurser som kan brukes. Vi har ledet an inn i oljealderen og må lede an ut av den. Vi må raskest mulig skaffe oss biler, busser og båter som går på fossilfritt drivstoff, fjerne all fossilt fra oppvarming, og investere i karbonfangst og lagring og lavutslippsteknologier i industrien. Dette kan gi grunnlag for arbeidsplasser som er bærekraftige og sikrer omstillingen fra oljealderen.

FRP, OSCAR GRIMSTAD, FrPs klimapolitiske talsperson:
Norge bør gjennomføre tiltak der de gir størst global nytte over tid, fremfor raskt å iverksette kostbare og marginale tiltak i Norge.

1.FrP har lenge etterlyst en mer nyansert klimadebatt. Vi ser ikke bort fra arbeidet som FNs klimapanel gjør, men mener at arbeidet er betydelig mer nyansert enn det som fremkommer i den norske, politiserte klimadebatten. FrP legger til grunn at internasjonale miljøutfordringer må løses gjennom internasjonale avtaler, ikke gjennom særnorske forbud og avgifter. Kutt i CO2-utslipp løses ikke ved å flytte norsk industri til andre land. Norge bør gjennomføre tiltak der de gir størst global nytte over tid, fremfor raskt å iverksette kostbare og marginale tiltak i Norge. Vi vil:

Stimulere den vitenskapelige debatten om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer, slik at man kan forholde seg best mulig til situasjonen. Gjennomføre fornuftige kutt i CO2-utslipp, basert på en «føre var» tilnærming. Støtte global klimaavtale som sikrer forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet.

2. Norge kan bidra spesielt sterkt til lavere CO2-utslipp gjennom forskning og teknologiutvikling. Vi har sterke industriklynger som kan videreutvikle mer miljøvennlige og energieffektive produkter og produksjonsprosesser. CO2-utslipp fra vår industri er allerede på lavt nivå, og nye kutt vil kreve forholdsmessig kostbare investeringer. Vårt bidrag til bedre global energiforsyning bør komme både gjennom mer fornybar energi og energieffektiv olje/gassproduksjon. Det internasjonale energibyrået (IEA) mener verden vil trenge mer olje og gass de neste tiårene, selv når man skal kutte CO2-utslippene. Det er kullforbruket som først må reduseres. Norsk olje og gass er derfor nødvendig både i et energi- og klimaperspektiv. Vi vil:

Stimulere bygging av fornybar energi. Stimulere til mer energisparing og effektiv energibruk. Gjøre miljøvennlige og praktiske biler lønnsomme å kjøpe og eie. Bygge bedre infrastruktur for å redusere kø og forurensing fra person- og godstransport. Komme med økonomiske insitamenter for å velge miljøvennlige alternativer. Støtte forskning og utvikling av mer miljøvennlig og energieffektive produkter og produksjonsmetoder. Utvikle CO2-verdikjede hvor fanget CO2 kan brukes til økt olje- og gassutvinning

MDG, AUD HEGLI NORDØ, medierådgiver/ politisk rådgiver:
Et grep som Miljøpartiet De Grønne ofte er alene om å nevne, er at vi må løfte frem en mer miljøvennlig og bærekraftig landbruks- og matpolitikk

1. De Grønne vil løse klimakrisen ved å starte en kraftig omstilling av det norske samfunnet – samtidig som vi samarbeider med våre grønne søsterpartier over hele verden om en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk. Det viktigste er at fossil energi erstattes av fornybar energi. Forutsetningen er at Norge og andre land slutter å investere i stadig mer fossil energi og flytter penger, forskningsinnsats, kompetanse og teknologiutvikling over til fornybar energi.Vi må satse mer på energisparing, redusere det materielle forbruket og fordele jordas ressurser mer rettferdig.
Fremtidens landbruk er økologisk og vi må spise mer vegetabilske produkter og mindre kjøtt. I dag står verdens kjøttproduksjon for like store utslipp som all transport.

2. Norsk klimapolitikk må legges om drastisk. Mens landene rundt oss har kuttet sine utslipp siden 1990, så har vi i Norge økt våre. Det hjelper ikke med politisk snakk hvis ikke ordene blir handling. Vi behøver et forpliktende rammeverk med konkrete tiltak og mål for å kutte i de ulike sektorene, vi må rett og slett ha en egen klimalov. Vi må slutte å basere oss på å kjøpe internasjonale klimakvoter i et system som ikke fungerer. Vi må kutte klimagassutslipp, her i Norge, og det må skje nå. Vi må:

Stanse letingen etter enda mer olje og gass på norsk sokkel. Rense de store utslippskildene. Bygge mindre vei og mer bane.
Vi er nå i en kritisk fase der de gode incentivene Norge har for elbil må kombineres med en massiv utbygging av ladestasjoner over hele landet – hvis ikke blir det kø ved ladestasjonene – her har Sundtoft muligheten til å handle raskt. Ved å sette av om lag 400 millioner hvert år i fire år kan vi få god infrastruktur for elbiler i hele Norge innen 2018.

SENTERPARTIET, GEIR POLLESTAD, stortingsrepresentant:
Vi mener at skogen er en viktig del av klimaløsningen, både å ta vare på regnskog og ved å plante mer skog i Norge.

1.Utslippene må ned: Det aller viktigste er å få frem mer klimavennlig energiproduksjon. Videre må vi finne måter å fange og lagre co2 på. For det tredje så må energibruken reduseres. Vi mener også at skogen er en viktig del av klimaløsningen, både å ta vare på regnskog og ved å plante mer skog i Norge.

2.Norge må ta et stort ansvar, og vi må kutte utslipp. Vi må bygge ut fornybar energi og vi må utvikle fangst og lagring av Co2. Jeg mener det vi har gjort på el-bil er eksempel på tiltak som er svært bra. Elektrifisering av nye felt på norsk sokkel må på plass.

KRF, RIGMOR ANDERSEN EIDE, medlem av Energi-og miljøkomiteen, Stortingsrepresentant for KrF i More og Romsdal:
Vi må først og fremst ta nødvendige og tøffe grep her hjemme.

1. Klimaforliket innebærer at vi skal ha en utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020. Vi har ingen tid å miste. Nå er det ikke lenger snakk om å velge ut ulike tiltak fra forliket, som kanskje smerter minst. Vi må gjennomføre alle og flere til om vi skal nå dette avgjørende målet.

2. KrF forventer at Norge vil være en pådriver i det internasjonale arbeidet med å få på plass en klimaavtale i 2015. Denne jobben må starte nå.

HØYRE, NIKOLAI ASTRUP, Stortingets miljø- og energidepartement:
Klimaendringene krever handling. Høyre vil derfor føre en ambisiøs klimapolitikk med en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050.

1. Selv om klimautfordringene er globale og løses best globalt gjennom bred internasjonal samhandling, må likevel den konkrete miljø- og klimapolitikken bestemmes nasjonalt. Høyre vil satse på miljøteknologi, forskning og utvikling.Vi vil også at det utvikles en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Samhandling mellom akademia, politikere og næringsliv er nødvendig.
Vi vil ha skattefradrag for ENØK-tiltak i egen bolig. Og vi vil det alltid skal lønne seg å velge null- eller lavutslippskjøretøy. Der må offentlig sektor gå foran som gode eksempler. Busser, ferger og tog må gå på miljøvennlig drivstoff og alle nye offentlige kjøretøy miljøvennlige.

2. Rike land skal bidra økonomisk til utslippskutt i fattige land, bl.a ved å arbeide for Norges regnskogssatsing (REDD).
Høyre mener at om verden skal lykkes med å redusere utslippene i tråd med togradersmålet, som nå virker utfordrende, må en størst mulig del av de globale utslippene av CO2 underlegges en felles pris på klimautslipp.Vi skal være en pådriver for en ambisiøs og forpliktende internasjonal klimaavtale i Paris 2015.

ARBEIDERPARTIET, TERJE AASLAND, Energi- og miljøkomiteen på Stortinget:
Bruk av fossil energi er den største årsaken til klimagassutslipp i Norge. Ap mener det derfor er viktig å få til en omstilling hvor fornybar energi erstatter den fossile energibruken der dette er mulig. Vi vil skjerpe Norges internasjonale klimamål.

1. Skal vi nå målet om å bli et lavutslippssamfunn trenger vi ny kunnskap og kompetanse. Derfor vil vi også satse på å utvikle kunnskap og teknologi som vil bidra til å redusere utslippene i framtiden. De største utslippskildene i Norge er offshore, transport og industri.
For Ap er det viktig at klimapolitikken gir grunnlag for ny næringsvirksomhet, og at vi gjennom klimapolitikken også legger til rette for nye framtidsrettede arbeidsplasser som er forenlige med miljø og klimakrav. Vi vil vektlegge teknologiutvikling, kollektivtransport, tilrettelegging for en miljøvennlig bilpark og finansiering av klimatiltak i fattige land.
Ap mener også det er viktig at vi bidrar globalt. Vi vil arbeide for omfattende robuste mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land. Vi vil styrke bidraget til bekjempelse av avskoging og skogforringelse. Det må være et langsiktig internasjonalt mål at i den siste delen av dette århundret skal netto globale utslipp av klimagasser være om lag null.

2. Arbeiderpartiet vil fortsette å bruke avgiftssystemet for bil til å oppnå utslippsreduksjoner. Omleggingen vi startet i 2006 har så langt gitt en reduksjon i utslipp fra nye biler på om lag 30 prosent. Vi vil foreslå å fortsette denne vridningen i kommende statsbudsjett. Vi vil trappe opp satsingen på kollektivtransport i og rundt landets største byer. Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Skal vi få til dette, krever det også tiltak for å redusere bilbruken. Vi vil forsterke arbeidet med å få godstransport over på jernbane og båt. Arbeiderpartiet vil satse på klimateknologi. Vi vil sammen med industrien sikre etablering av fullskala karbonfangst og lagring fra industrielle utslipp i Norge. I samarbeid med industrien vil vi forsterke muligheten for å satse på både moden og umoden miljøteknologi, energiomlegging og økt klimavennlig industrivekst. Vi vil ha en så klimavennlig petroleumsvirksomhet som mulig. Vi vil derfor legge til rette for at feltene på Utsiraområdet forsynes med kraft fra land. I tillegg av dette vil i vi trekke SPU ut av eierskap i kullselskaper, og fortløpende vurdere om fondets karboneksponering bør endres. Vi vil vurdere et eget investeringsprogram for fornybar energi innenfor fondet.

VENSTRE, OLA ELVESTUEN, Energi- og miljøkomiteen:
Norge må ligge i front for å redusere egne utslipp. Vi må legge om skatter og avgifter slik at det blir dyrere å forurense og billigere å foreta gode miljøvalg.

1.Det viktigste er at å handle nå for å redusere klimagassutslippene med 90 prosent innen 2050. Bruken av fossile energikilder må systematisk reduseres og avsluttes i alle samfunnssektorer. Alle tiltak og hele økonomien må innrettes for å få dette til. Vann- og landbrukressurser må sikres, og det må satses mye mer på klimatilpasning, ivaretakelse av biologisk mangfold og klassisk naturvern for å begrense virkningen av klimaendringene.

2. Norge må drive fram ny teknologi og utvikle nye miljøvennlige markeder, samtidig som vi er aktive for å få til en internasjonal klimaavtale som omfatter forpliktelser for alle land. Vi må satse på sykkel, jernbane og kollektivtrafikk slik at all trafikkvekst i de store byene tas ved å gå, sykle eller reise kollektivt. Beholde de gode betingelsene for elbiler og hydrogenbiler. Stille krav om nullutslippskjøretøy i alle offentlige anbud. Satse på biodrivstoff og biobrensel. Fase ut alle oljefyrer innen 2020. Kreve elektrifisering av alle nye oljeinstallasjoner og øke CO2-avgiften. Holde Lofoten, Vesterålen og Senja, Iskanten, Jan Mayen og andre områder fri for oljeaktivitet. Industrien må redusere sine utslipp ved å energieffektivisere og ta i bruk ulike typer bioprodukter. Etablere kretsløpsbaserte avfallssystemer. Satse på produksjon av mer fornybar energi og energieffektivisering. Endre innretningen av oljefondet slik at det trekker investeringer ut av produksjon av fossil energi og investerer mer i fornybar energi. Forsterke regnskogsatsingen og styrke skogvernet i Norge. Dette for å nevne noe av det som må gjøres. I tillegg må vi bruke mer ressurser på klimatilpasning.