Naturens loggbok

Hvorfor skyter vi dette dyret?

I Norge har vi 350 gauper. 79 kan felles under årets kvotejakt.

Foto: Bernhard Landgraf/Wikipedia Commons

Gaupa er utbredt over store deler av Nord-Europa, men tyngdepunket av bestanden er på den skandinaviske halvøya. Gaupa er det eneste ville kattedyret i Norge. Den har status som sårbar på Norsk rødliste for arter. På midten av 1800-tallet var gaupe vanlig over store deler av Norge, med unntak av Vestlandet og Nord-Norge. Utbredelsen ble stadig mindre, og i første halvdel av 1900-tallet var det bare restbestander igjen. Utover i 1950- og 60-årene økte bestanden igjen, og gaupa kom tilbake til flere av de områdene hvor den tidligere hadde hatt tilhold, i tillegg til at den spredte seg nordover, til områder det det tidligere ikke hadde vært bestander. I dag finnes det faste gaupebestander over hele Norge, med unntak av vestlandsfylkene.
Før var det statlig skuddpremie på gaupe, men ordningen ble avviklet i 1980. I 1992 ble gaupa fredet i hele Sør-Norge, men to år seinere ble det innført kvotejakt. Vinteren 2013 ble det registrert tilsammen 59 familiegrupper av gaupe i Norge før kvotejakta begynte. Det tilsvarer cirka 350 individer. Det nasjonale målet på 65 ungekull ble dermed ikke oppnådd i 2013.
Miljødirektoratet skriver om forvaltningen:

Dagens rovviltpolitikk skal sikre en bærekraftig bestand av gaupe, en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene og et levende lokalsamfunn. Forvaltningen skal vektlegge hensynet til ulike interesser i ulike områder. Forebyggende og konfliktdempende tiltak skal bidra til å redusere tapene av bufe og tamrein til gaupe. Både kvotejakt og skadefelling skal bidra i samme retning.

Under årets jakt er det åpnet for felling av 79 gauper. Av disse kan det maksimalt være 32 voksne hunndyr, det vil si dyr som er over ett år gamle. Hvis totalkvoten eller hunndyrkvoten fylles, stoppes jakten umiddelbart. I fjor var totalkvoten på 121 gauper. Årsaken til at den er mindre i år, er at bestanden har gått ned de siste årene.

Kilder: www.miljodirektoratet.no/www.m...