Debatt

Motorvei­galskapen

Er du opptatt av miljø, har du lite å gjøre i Stortingets transportkomité.

Etter snart en hel periode på fire år i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitéen, og rett før en ny «transportbibel», Nasjonal Transportplan (NTP), blir lagt fram, må jeg la en porsjon frustrasjon gå ut over leseren. Kall det gjerne en advarsel eller bekymringsmelding. Den rettes til alle dem som er opptatt av klima- og naturhensyn ved utbygginger og dem som er bekymret over total feil investering av statens milliarder.

La meg beskrive bakteppet først:

Våre samferdselsplaner skal selvsagt sørge for å transportere folk og gods trygt og effektivt fra ett sted til et annet. Noen behov er enorme og de er godt kartlagte. De aller fleste jernbaner her i landet er hundre år eller eldre, og de sliter med et stadig høyere etterslep på vedlikehold. Vi har om lag 1200 km med riksveier der det er så smalt at det ikke kan males gul midtstripe. Altså, det er nesten umulig for en buss eller vogntog å passere forbi hverandre.

Det er rundt 40.000 km fylkesveier her i landet, og etterslepet på vedlikehold er et sted mellom 50 og 70 mrd[i]. Det er i tillegg kartlagt et behov på rundt 70 mrd. for å gjøre veiene våre rassikre.

Til å ordne opp i dette, har vi et visst antall milliarder å rutte med. For inneværende år var det rundt 80 milliarder som skal dekke alle samferdselsformål.

Veldig mange av de presserende behovene kunne vært dekket opp over noen år, om vi ikke hadde laget oss nye behov. To gigantiske og miljøfiendtlig pengesluk, er Fergefri E39 og regjeringas motorveiplan. Det første skal jeg la ligge i denne sammenheng; det er verdt en egen kronikk. Det andre skal jeg si noe mer om.

50 kilometer galskap.

At det fartsglade Frp fikk med seg Høyre på å legge til siden den mer edruelige Riksveiutredningen i 2015 og tok fram en svulstig motorveiplan i stedet, vil koste Norge rundt 644 mrd. innen 2050[ii]. Det verste er at også Ap og Sp lojalt følger opp de store motorveiprosjektene når de kommer til Stortinget. Det er trist å registrere.

I alle viktige korridorer bygges firefelts motorveier før moderne jernbane med dobbeltspor. I beste fall samtidig. Et effektivt grep for å slå beina under jernbanens økonomi og miljøpolitiske mål.

La meg ta èn korridor: den som går fra Oslo via Kristiansand til Stavanger. Her skal det bygges firefelts motorvei, uansett. Koste hva det koste vil. Og selvsagt lenge før rask, moderne jernbane. På flere av strekningene er det overhodet ikke bruk for firefelts vei. På E18 mellom Dørdal og Tvedestrand skal det bygges over 50 km[iii] med ny, firefelts motorvei. På over halvparten av strekningen skal den gå i jomfruelig terreng ved siden av en ganske ny to- og trefelts vei! Dette til tross for at trafikken her er langt under det som burde utløse en firefelts vei.

To- og trefelts vei vil klare brasene i mange tiår framover. Flere tidligere avdelingsledere og prosjektledere i Statens vegvesen er enig med SV og rister på hodet av denne motorveigalskapen. 8-9 milliarder[iv] av de over 11 milliardene dette naturødeleggende prosjektet vil koste, kunne vært spart dersom vi bare hadde utbedret flaskehalsene på strekningen. SV står alene i sin motstand i komiteinnstillinga som straks skal debatteres i Stortinget. Alle de store partiene går på autopilot igjen.

For tilfellet Dørdal – Tvedestrand har Nye Veier AS i sin iver etter innsparinger for lettere å svelge produktet, fjernet alle tunneler. Det betyr enorme skjæringer og naturinngrep, med hindringer for trekkmuligheter for hjortevilt osv. Mye tyder på at alle de berørte kommunene ble tatt fullstendig på senga med dette grepet.

Hareide må våkne.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har arvet en politikk fra to fartsglade og asfaltkåte statsråder. Jeg har i stor grad latt den tidligere miljøvernministeren få tid til å varme opp stolen på nytt. Men nå er fredningstida over fra min side. Nå må Hareide ta oppgjør med en natur- og klimafiendtlig samferdselspolitikk og peke ut en ny retning i kommende NTP.

Men om jeg skal dømme etter lekkasjer og praksis fram til nå, vil alt fortsette som før. Klima og natur vil være tapere igjen. Mer og mer gods langs veiene. Mindre og mindre del på jernbane og sjø.

Nylig hadde Stortinget til behandling et forslag fra SV om å opprette et ekspertutvalg som skulle se på koronapandemiens følger for samferdselssektoren. I min naivitet trodde jeg at hele komiteen skulle samle seg om dette for å få mest mulig kunnskap om endrede jobb- og reisevaner, slik at milliardene kunne prioriteres best mulig. Det var ingen andre i komiteen som støttet forslaget!

Er det ikke noe positivt i komiteen? Vel, det beste som kan sies, er at det er trivelige kolleger. Men også at det er relativt stor enighet om at byvekstavtaler (inklusive bompenger) og belønningsmidler til kollektivtrafikk funker. Det er bare så synd at ikke det følger nok midler med til dette på de største partienes budsjetter. Det er mange små og mellomstore byer som har banket på en stund for å komme med i ordningene. Det er for så vidt greit at Frp verken har skjønt eller vil skjønne hva som skal til for å få en trivelig og miljøvennlig by. Her kan de gjerne få sitte isolert i sitt eget, politiske karantenehotell.

Hvilke råd kan jeg gi til andre stortingsrepresentanter som kommer inn med miljøtanker i denne komiteen? Vel, skaff deg en litt liberal fastlege som kan gi deg tilførsel av beroligende medikamenter og antidepressiva når alle nye firefelts motorveiplaner i 110 km/t vil dukke opp. For alt tyder på at motorveigalskapen vil fortsette i dette fjellandet.

[i] https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/samfunnsutvikling/samferdsel/Styrket-vedlikehold-av-fylkesveier-med-oversikt-09072020.pdf

[ii] file:///C:/Users/arnev/OneDrive%20-%20Stortinget/Documents/Transport-%20komm/NTP%202018-29/NTP%202018%20Grunnlag%20Vedlegg%203%20Motorvegplan.pdf

[iii] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82704

[iv] https://samferdsel.toi.no/meninger/motorvei-som-prinsipp-eller-som-problemloser-article34819-677.html