Meninger

Kan en bærekraftig laks flys til Kina?

Er ambisjonene for økt eksport av fersk, flysendt laks til Asia i tråd med norske klimaforpliktelser?

Laksenæringen gyter store ord: I følge Sjømat Norgeskal næringen stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat, den vil være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål – og i tillegg være en del av løsningen på klimaproblemet. Ikke mindre.

Skal norsk lakseproduksjon være bærekraftig, må den være det i alle ledd. Dagens oppdrett baserer seg på et fôr med stort innslag av mat som kan brukes til menneskeføde, eksempelvis soya fra Brasil og villfisk fra Peru, samtidig som laksen selges som luksusmat verden over. Norsk laksenæring er eksportrettet: Rundt 80 prosent av produksjonen sendes ut av landet. Mesteparten går til europeiske markeder, men hver sjette norske laks spises i Asia eller Nord-Amerika.

Laksens næringskjede fra fôr til asiatisk middagsbord, blir i liten grad presentert. Vår gjennomgang av sjømatnæringens, og myndighetenes, egne bærekraftpresentasjoner viser en stor vilje til å diskutere forhold rundt selve oppdrettsanleggene. Noe diskusjon er det også om fôrproduksjonen. Miljøkonsekvensene – og da særlig klimautslippene – av lufttransporten, diskuteres verken av næringen eller myndighetene. Det er merkelig, gitt målet for vekst: Sjømatrådet ser for seg at eksporten til Kina kan runde 150 000 tonn innen 2025. Det er mye som skal på plass før målet blir nådd, men ambisjonen fortjener å bli tatt på alvor. Hva skjer da med klimautslippene?

Framtiden i våre hender har forsøkt å regne på dette. Selv om ulike metoder gir litt ulike svar, snakker vi om utslipp på minst 800 000 tonn CO2 årlig om eksporten til Kina kommer i nærheten av Sjømatrådets visjoner. Legger vi inn eksportvekst også til Japan, Sør-Korea og Vietnam, viser våre tall at vi nærmer oss to millioner tonn CO2. Det er rundt 50 prosent mer enn utslippene fra norsk innenriks flytrafikk. Og det tilsvarer drøyt 3,5 prosent av de samlede CO2-utslippene i Norge.

Norge må kutte kraftig i utslippene av klimagasser, ifølge Paris-avtalen. Likevel planlegger næringen og myndighetene en eksportvekst av fersk laks som vil medføre en kraftig utslippsøkning. I tillegg planlegges det en ny sjømatterminal på Gardermoen. Der klimaforpliktelsene pålegger oss å planlegge for utslippskutt, legger myndighetene til rette for økning av utslippene.

Hvordan skal utslippene kompenseres? Hvilke andre sektorer må kutte ekstra for at lakseeksporten skal kunne slippe ut mer? Eller er det sånn at ingen faktisk har tenkt på dette problemet, siden utslipp fra internasjonal flytrafikk foreløpig ikke er en del av internasjonale klimaavtaler?

Myndighetene og laksenæringen har sammen jobbet fram ideen om å selge fersk norsk laks til Asia. Da må Norge ta et ansvar for klimautslippene eksporten medfører. Framtiden i våre hender utfordrer derfor fiskeriministeren til å svare på følgende spørsmål: Er ambisjonene for økt eksport av fersk, flysendt laks til Asia i tråd med norske klimaforpliktelser?

Anja Bakken Riise, Fremtiden i våre hender (FIVH). Kronikken er basert på den ferske FIVH-rapporten Den rosa klimabløffen - kan en bærekraftig laks fly til Kina?