Nytt jaktforslag på høring

Bør det bli lov å jakte måltrosten?

Miljødirektoratet foreslår nå jakt på svarttrost og måltrost. Hvorfor? spør motstanderne.

Miljødirektoratet foreslår jakt på svarttrost og måltrost. Vi er mange som har et nært forhold til småfuglene våre. «Gjøk og sisik, trost og stær, kommer nå tilbake.» De gir liv, rytme og lyd til sommeren i Norge. Vi gleder oss over deres nærvær, og ønsker de en god hekkesesong før de vender nebbet sørover. Farene de møter nedover i Europa er mange. Trenger vi virkelig flere jaktbare trostearter?

Miljødirektoratet har sendt ut forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022 på høring. Her foreslås det jakttid på svarttrost og måltrost. Fra før er det jakttid også på gråtrost og rødvingetrost. Rødvingetrost er klassifisert som nær truet (NT) på den globale rødlisten. En forverret situasjon for den europeiske bestanden gjør at den står oppført som NT også på den europeiske rødlisten, mens EUs rødliste oppgir arten som sårbar (VU). Gråtrost viser en svakt nedadgående hekkebestand i Norge. På EUs rødliste er gråtrost oppført i kategorien VU.

Som jegerorganisasjonene liker å fremheve – jakt har lang tradisjon her til lands, og er ment å være en sunn, bærekraftig høsting av naturens overskudd. Dette er et bærende prinsipp i norsk jakttradisjon og norsk naturforvaltning. Noe annet er det dersom arter er i klar tilbakegang; da vil jakt kunne utgjøre en tilleggsbelastning for bestanden. Dette er grunnlaget for at NOF ikke ønsker jakt på rødlistede arter. Bestandsreduksjon av en art får også konsekvenser for andre arter og økosystemet de lever i, slik jaktfalk og andre predatorer blir skadelidende når rypebestanden er lav.

Som Miljødirektoratet påpeker synes bestandene av måltrost og svarttrost å være stabile i Norge. De tilpasser seg greit ulike typer skog. Det gjør at de foreløpig klarer seg fint. Norsk Ornitologisk Forening ønsker likevel ikke jakt på disse vakre sangfuglene. Svarttrosten ble nettopp kåret til Sveriges nasjonalfugl, og den vakre og melankolske sangen har festet seg i hjertet til mange. Svarttrostens selskap gjennom vinteren er til stor glede for mange, der den besøker fôringsbrettet. Måltrostens sangferdigheter er ikke mindre imponerende enn svarttrostens, men sangen er av den mer lystige sorten. Forøvrig er måltrosten en sky fugl, som stikker vekk ved den minste forstyrrelse. Jegere kan lett forveksle arten med den mer fåtallige, og ikke jaktbare, duetrosten.

Svarttrost. Foto: Torbjørn Ekelund

Norsk Ornitologisk Forening mener at jakt i Norge ikke bør utvikle seg til å bli en sport. Når Miljødirektoratet foreslår jakt på nye kjente og kjære småfugler, ledes tankene mot farene trekkfuglene møter lenger sør, og vi stiller oss uforstående til hvorfor arter uten tradisjon for jakt skal introduseres for dette. Utfordringene for verdens trekkfugler er allerede betydelige. Fuglefangsten rundt Middelhavet fortsetter med stor kraft, og ferske tall for omfanget av denne aktiviteten ble nylig presentert av Birdlife International. Totalt er det estimert at 25 millioner fugler av 450 ulike arter drepes eller fanges ulovlig – i året! Åtte millioner av disse fordeler seg på bare 20 lokaliteter. Dette er ikke en skjebne vi ønsker for trekkfuglene våre! Måltrost er en av de norske hekkefuglene som rammes hardt av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet. Nå risikerer flere trekkfugler å bøte med livet allerede før svenskegrensa

Jegere og deres organisasjoner trenger gode, levedyktige bestander av artene de skal jakte på – først og fremst. Men de trenger også legitimitet i samfunnet. NOF ser foruroligende trekk ved jaktutøvelsen i Norge. At det drives jakt på arter i tilbakegang prøver NOF å rette opp når en ny forskrift om jakt- og fangsttider nå er på høring. Det er ikke akseptabelt, det finnes det ikke høstingsverdige overskudd. Her bør også jegerorganisasjonene be om pause mellom skuddsalvene. På den måten er man sikker på at bestandene det jaktes på er robuste og ikke under press.

Når vi i tillegg ser at det foregår omfattende jakt på arter som nøtteskrike og skjære, fremstår jakt også som en unødvendig øvelse. Slik jakt er gjerne delvis motivert av fastsatte skuddpremier, til tross for at de utgjør en opplevelsesressurs for turfolk og lokalbefolkning. Svarttrost og måltrost er ikke mindre populære innslag. Jakt bør være motivert av matauk, ikke sport. Det verste utslaget av jakt som sport finner vi fra Østlandet. Her har bemidlede personer fått tillatelse til frislipp av tusenvis av stokkender av tvilsomt genetisk opphav, for jaktformål.

Står vi ved et veiskille for jaktutøvelsen og legitimiteten for jakt i Norge? Sydlandske stemninger og tradisjoner kan være vel og bra. Men ikke alltid.

Vårt sterke nyhetsbrev fylt med ukas beste saker, samt tips og triks, får du her.