Debatt

Hvordan kunne dommen fra Høyesterett komme «overraskende» på Fosen Vind?

Storheia vindpark på Fosen. Foto: Lars Husby

Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef i Fosen Vind, påsto i et intervju at konsesjonene ble gitt etter en «grundig prosess hvor alle berørte parter ble hørt, og hvor forholdet til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen».
Steen påsto videre at «driftsgrunnlaget [til reindriften] ikke blir borte, og at konsesjonen ikke innebærer brudd på folkeretten».
Nå viser det seg at vindkraftverkene i Roan og på Storheia, som inngår i Fosen-anlegget, mangler gyldige konsesjoner. Utbyggingene strider mot urfolks rettigheter, kunngjorde Høyesterett i storkammer 11. oktober. Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) ble brutt da Fosen Vind ødela seinvinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

«Dette kommer selvsagt overraskende på oss», sier Fosen Vinds kommunikasjonssjef Torbjørn Steen til nettstedet Europower Energi samme dag som dommen faller.
«Vi har forholdt oss til at norske myndigheter ga oss en endelig konsesjon etter en lang og grundig konsesjonsprosess hvor alle berørte parter ble hørt, og hvor forholdet til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen», påstår han nok en gang, etter at vår høyeste domstol har kommet frem til det motsatte.

«Høyesterettsdommen kom som et sjokk på mange. Ikke på Fosen vind», konstaterer Arvid Jåma i et intervju med Adresseavisen 15. oktober. Helt siden 1999, da de første konsesjonssøknadene kom, har han «drevet voksenopplæring om følgene av planene». Både myndigheter, utbyggere og folk flest har blitt informert om «at det faktisk er reindrift og samer på Fosen». Hadde personer med makt lyttet til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, kunne hele Fosen-fadesen vært unngått.
«I mange møter har vi terpet om at de tok en risiko ved å bygge ut før saken var avgjort i rettsapparatet. De tok en kalkulert risiko», konstaterer Jåma.

Det er på det rene at Arvid Jåma og andre representanter for reindriften i over tjue år har advart om at vindkraftutbyggingen på Fosen kommer i konflikt med urfolks rettigheter. I tillegg har FNs komité for eliminering av alle former for rasediskriminering protestert. Hvordan kan Fosen Vind i en slik situasjon påstå at den knusende dommen som falt i Høyesterett 11. oktober kommer «overraskende», Torbjørn Steen?

FÅ NYHETSBREV GRATIS FRA HARVEST HVER FREDAG