Aktuelt

Historisk svar fra Havforskningsinstituttet

Effekter på globalt klima må trekkes inn ved tildeling av områder for norsk petroleumsvirksomhet, sier nå Havforskningsinstituttet.

Direktøren for Havforskningsinstituttet (HI), Sissel Rogne, holdt i forrige uke sin årstale. Der sa hun:
"For første gang har vi – i et nylig brev til Olje- og energidepartementet – gått til det skritt å trekke inn den helhetlige påvirkningen av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel".

Brevet hun viser til er Havforskningsinstituttets høringssvar på årets tildeling av nye leteblokker, i de såkalte forhåndsdefinerte områdene (TFO). HI sier at de er kritiske til måten tildelingen av områdene foregår på. Den er basert «på fragmenterte vurderinger av økosystemenes tilstand, i sterk kontrast til den helhetlige økosystembaserte tilnærmingen som siden 2006 har vært bærebjelken i forvaltningsplanene for norske havområder».

En slik forvaltning vurderer de samlede konsekvenser av all menneskelig aktivitet, og er hjemlet i Johannesburgkonvensjonen av 2002 som Norge har ratifisert, minner HI om. De viser også til «Lov om forvaltning av naturens mangfold §10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)», der det fremgår at et økosystem skal vurderes ut ifra den samlede påvirkning det utsettes for.

I årets tildeling legger regjeringen 90 nye blokker til TFO-området, over halvparten av dem i Barentshavet.

Konsekvensutredninger for petroleumsaktivitet på norsk sokkel har hittil ikke inneholdt vurderinger av effekter av den enkelte feltutbygging på det globale klima, skriver HI. Men siden den siste stortingsmeldingen om petroleumsvirksomhetens framtid, fra 2010-2011, har kunnskapen «om globale klimaendringer inkludert havforsuring og effekter på marine økosystemer økt betraktelig».

HI sier at denne kunnskapen viser at norske havområder, som Barentshavet, er blant de mest påvirkede globalt sett, både når det gjelder oppvarming, reduksjon i isdekke og forsuring. HI minner om at den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at en rask reduksjon av verdens forbruk av olje og gass er nødvendig om global oppvarming skal kunne holdes under 1.5 grader.

Havforskningstituttet konkluderer slik i sitt høringssvar:
«Med det sterkt økende tilfanget av kunnskap om globale klimaendringer og konsekvenser på marine økosystemer som vi nå har, mener vi at samlet belastning i større områder og effekter på globalt klima må trekkes inn i vurdering av tildeling av områder for petroleumsvirksomhet ».

Les talen til Havforskningsdirektøren her